Cho các số thực [a,b > 1] và phương trình [{log _a}left( {ax} right).{log _b}left( {bx} right) = 2020] có hai nghiệm phân biệt m và n. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [P = left( {4{a^2} + 9{b^2}} right)left( {36{m^2}{n^2} + 1} right).] – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho các số thực \[a,b > 1\] và phương trình \[{\log _a}\left( {ax} \right).{\log _b}\left( {bx} \right) = 2020\] có hai nghiệm phân biệt m và n. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[P = \left( {4{a^2} + 9{b^2}} \right)\left( {36{m^2}{n^2} + 1} \right).\]Source link edu

Trả lời