Cho các số phức z thỏa mãn (left| z right| = 2). Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức (w = 3 – 2i + left( {4 – 3i} right)z) là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó: – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Cho các số phức z thỏa mãn \(\left| z \right| = 2\). Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(w = 3 – 2i + \left( {4 – 3i} \right)z\) là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó:Source link edu

Trả lời