Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây(1) AAaaBBbb x AAAABBBb (2) AAAaBBbb x Aaaabbbb       (3) AaaaBBBB x AaaaBBbb (4) AAaaBBbb x AAaabbbb          (5) AaaaBBBb x AAaaBBbb       (6) AAAaBBBb x AaaaBbbbBiết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là – 2023
Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây(1) AAaaBBbb x AAAABBBb (2) AAAaBBbb x Aaaabbbb       (3) AaaaBBBB x AaaaBBbb (4) AAaaBBbb x AAaabbbb          (5) AaaaBBBb x AAaaBBbb       (6) AAAaBBBb x AaaaBbbbBiết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời