Cho các phát biểu sau:I. Vận tốc máu di chuyển trong mạch, phụ thuộc chủ yếu vào độ quánh của máu (độ đặc).II. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.III. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch.IV. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp.V. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm. Số phương án đúng là – 2023


Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, khi cho cây F1 hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp lặn, ở Fa thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng , thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d quy định.1) ADadBb x ADadBb                     (2) AdaDBb x AdaDBb (3) AaBdbd x AaBDbd                      (4) AaBDbd x AaBDbd(5) AaBdbD x AaBdbD                       (6) AaBdbD x AaBdbd (7) ADadBb x AdadBb                         (8) AdaDBb x AdadBb 

A. (1) và (4).

B. (2) và (5).

C. (3) và (7).

Đáp án chính xác

D. (6) và (8).

Trả lời:

Đáp án CXét riêng từng cặp tính trạng ta có:Hoa đỏ x hoa trắng → 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng mà cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp tỉ lệ 15 : 1.Quy ước: aabb: hoa trắng, các kiểu gen còn lại quy định hoa đỏ.Thân cao x thân thấp → 1 thân cao : 1 thân thấp => Tính trạng di truyền theo quy luật phân li.Quy ước: D_  thân cao; dd thân thấp.Tính tỉ lệ phân li riêng của 2 tính trạng là: 3:1) x 1:1) lớn hơn tỉ lệ phân li kiểu hình 2:1:1 => Một trong 2 gen A hoặc B liên kết hoàn toàn với gen D.Có tạo ra tính trạng thân thấp, hoa trắng (aabbdd) nên có sinh ra giao tử abd (hoặc adb) => F1 có kiểu gen là Aa BD/bd hoặc AD/ad Bb.Tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 là: 8 thân cao, hoa đỏ : 7 thân thấp, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng.Nếu F1 có kiểu gen Aa BD/bd thì để cho ra tỉ lệ trên cây khác có kiểu gen là Aa Bd/bd.Nếu F1 có kiểu gen AD/ad Bb thì để cho ra tỉ lệ trên cây khác có kiểu gen là Ad/ad Bb

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời