Cho các phát biểu sau:I. Pha sáng xảy ra ở stroma của lục lạp.II. Pha tối xảy ra ở tilacotit của lục lạp.II. Tilacoit là đơn vị cấu trúc của Grana.IV. Đơn vị chức năng của lục lạp là quangtoxom.V. Quangtoxom có chứa đầy đủ hệ enzim photphorin hóa, đây là đặc điểm quan trọng nhất để nó là đơn vị chức năng của lục lạp.VI. Do lục lạp có hình phiến mỏng, còn các tế bào lá chứa lục lạp hình khối nên tổng diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá của chúng.Số phát biểu có nội dung đúng là – 2023


Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, khi cho tự thụ phấn các cây F1 dị hợp 3 cặp gen với nhau, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 49,5% cây hoa đỏ, dạng kép : 6,75% cây hoa đỏ, dạng đơn : 25,5% hoa trắng, dạng kép : 18,25% cây hoa trắng, dạng đơn. Biết rằng tính trạng dạng hoa do một cặp gen qui định. Trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là:(1) màu hoa chịu sự tương tác bổ sung của 2 cặp gen không alen.(2) có 3 cặp gen chi phối 2 tính trạng.(3) có sự phối hợp giữa tương tác gen và liên kết hoàn toàn. . (4) dạng kép trội hoàn toàn so với dạng đơn.

A. 1

B. 3

Đáp án chính xác

C. 2

D. 4

Trả lời:

Đáp án BF1 dị hợp 3 cặp gen với nhau: F2: 49,5% cây hoa đỏ, dạng kép : 6,75% cây hoa đỏ, dạng đơn : 25,5% hoa trắng, dạng kép : 18,25% cây hoa trắng, dạng đơn. Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng: đỏ : trắng = 9 : 7 → Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu bổ sung. Quy ước: A-B-: đỏ, A-bb + aaB- + aabb: trắng. F1: AaBb × AaBb Kép : đơn = 3 : 1 → F1: Dd × Dd.Tỉ lệ F2 ra tỉ lệ của phép lai liên kết gen không hoàn toàn (2 cặp gen trên cùng 1 NST có xảy ra trao đổi chéo) và 1 cặp gen phân ly độc lập. 2 cặp gen dạng quả và và 1 cặp gen quy định màu hoa liên kết với nhau và cặp còn lại trong quy định màu quả PLĐL với nhau.Ta có: 49,5% A-B-D- : 6,75% A-B-dd : 25,5% A-bbD-/ aaB-D/ aabb D-: 18,25% A-bbdd/ aaB-dd/aabbdd. Xét tỉ lệ 6,75% A-B-dd → G mang gen liên kết không hoàn toàn (hoặc bD hoặc Ad)Vậy cơ thể của F1:  Aa (BD/bd) hoặc Bb(AD/ad).Tần số hoán vị gen: 6,75% A-B-dd → B-dd = 0,0675 : 0,75 = 0,09 → bd/bd = 0,16 → bd=0,4 → f(hvg) = 0,2.Xét các phát biểu của đầu bài:Các nội dung 1, 2, 4 đúng.Nội dung 3 sai vì ở đây có sự phối hợp giữa tương tác gen và liên kết không hoàn toàn.→ Có 3 nội dung đúng.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời