Cho các phát biểu sau khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái: (1)  Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm. (2)  Năng lượng được truyền trong hệ sinh thái theo chu trình tuần hoàn và được sử dụng trở lại. (3)  Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải,. . . chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. (4)  Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới sinh vật tiêu thụ rồi trở lại môi trường. Số phát biểu đúng là: – 2023


Câu hỏi:

Hệ sinh thái nào sau đây cần bón thêm phân, tưới nước và bổ sung thêm một phần năng lương?

A. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Đáp án chính xác

B. Hệ sinh thái ao hồ

C. Hệ sinh thái trên cạn

D. Hệ sinh thái savan đồng cỏ

Trả lời:

Hệ sinh thái nhân tạo mới cần có sự chăm sóc của con người, như bón phân, tưới nước, bổ sung năng lượng
Đáp án A

====== HOCVN.NET =====



Source link edu

Trả lời