Cho các hình dưới đây: Số hình đa diện là – 2023


Câu hỏi:

Cho khối chóp có đáy là đa giác lồi có 7 cạnh. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Số đỉnh của khối chóp bằng 15.

B. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.

Đáp án chính xác

C. Số mặt của khối chóp bằng 14.

D. Số cạnh của khối chóp bằng 8.

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời