Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’. Các côđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser. Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Khi đoạn gen A tiến hành tổng hợp chuỗi polipeptit, các lượt tARN đến tham gia dịch mã có các anticodon theo trình tự 3’AXG5’, 3’GXA5’, 3’AXG5’, 3’UAA5’, 3’GGG5’ II. Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X ngay trước cặp A-T ở vị trí thứ 12 đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên chỉ thay đổi thành phần nucleotit tại codon thứ 5 III. Gen A có thể mã hóa được đoạn polipeptit có trình tự các axit amin là Cys – Arg – Cys – Ile – Pro IV. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 9 của đoạn ADN nói trên bằng cặp T-A thì quá trình dịch mã không có phức hợp axit amin – tARN tương ứng cho codon này – 2023


Câu hỏi:

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.
III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 10/27

A. 3

Đáp án chính xác

B. 4

C. 2

D. 1

Trả lời:

Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (II), và (III) → Đáp án A
Quy ước: A-B-: đỏ; A-bb+aaB-:hoa hồng; aabb: trắng
P: Cây hoa hồng × cây hoa hồng
F1: 100% hoa đỏ × F1
F2: có tỉ lệ = 9 đỏ : 6 hồng :1 trắng
Ở F2 có 4 KQ quy định hoa đỏ ( AABB, AaBB, AABb, AaBb) → đúng
F2 có 4 loại KG quy định hoa hồng. Đó là 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aabB → tỉ lệ KG dị hợp =4/6 = 2/3 → II đúng
Các cây hoa đỏ F2 có 4 loại giao tử là . Các cây hoa trắng chỉ cho giao tử ab
→ Đời F3 có tỉ lệ kiểu gen là:
 Kiểu hình = 4 đỏ :4 hồng : 1 trắng
→ III đúng
Cây hoa hồng F2 có 3 loại giao tử với tỉ lệ là →. Cây hoa đỏ F2 có các loại giao tử 
→ Tỉ lệ cây hoa đỏ ở . Tỉ lệ cây hoa trắng ở  → IV sai

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời