Cho biết F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb), kiểu hình cây cao, chín sớm. Đem giao phối F1 với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 : 598 cây cao, chín sớm : 603 cây thấp, chín muộn : 202 cây cao, chín muộn : 198 cây thấp, chín muộn. Cho các phát biểu sau :(1) Cả hai tính trạng chiều cao thân và thời gian chín di truyền theo quy luật phân li độc lập.(2) Kiểu gen của F1 về 2 tính trạng trên là AB/ab(3) F2 có tối đa 10 loại kiểu gen.(4) Loại kiểu gen aaBb xuất hiện ở F2 với tỉ lệ 12,5%.(5) Tỉ lệ xuất hiện các loại kiểu gen đời F2 là 1 :2 :1 :1 :2 :1. – 2023


Câu hỏi:

 Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên? 

A. ABD/abd x AbD/aBd.                     

B. Aa Bb/bd x Aa Bd/bd.      

C. ABd/abD x Abd/aBD.                     

D. Bb AD/ad x bb AD/ad.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án DGiao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen mà đời sau chỉ thu được kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 9:3:4 = 16 = 4×4. Chứng tỏ rằng phải có hiện tượng di truyền liên kết.Tuy nhiên, cặp gen Aa và Bb không thể nằm trên cùng một cặp NST vì chúng cùng tương tác để hình thành nên 1 cặp tính trạng. Do đó: loại đáp án A và C.Mặt khác, kiểu hình đời con không có cao trắng. Nên không thể có cá thể mang các gen A-B- + dd.Ta thấy, nếu đáp án B sẽ tạo ra giao tử A Bd. Suy rasẽ tạo ra cơ thể có kiểu gen AA Bd/Bd: Cao, trắng. Vậy, loại đáp án B

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời