Cho a. b là hai số thực bất kì. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? – 2023


Câu hỏi:

Tập nghiệm của hệ bất phương trình 4x0x+20 là

A. S=;24;+.

B. S=2;4.

Đáp án chính xác

C. S=2;4.

D. S=;24;+.

Trả lời:

Chọn đáp án B
Hệ bất phương trình x4x22x4.
Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là S=2;4.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời