Câu 3. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? – 2023


Câu hỏi:

Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

A. điều kiện chăm sóc về thể chất.

B. điều kiện học tập không hạn chế.

Đáp án chính xác

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.

D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Trả lời:

Đáp án: B
Lời giải: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện học tập không hạn chế.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời