Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y≥3. – 2023

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: m2−1x2−2m−1x−1<0 Trả lời: f(x)=m2−1x2−2m−1x−1TH1: m2−1=0⇔m=1m=−1* m…

Continue ReadingCặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y≥3. – 2023

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: m2−1×2−2m−1x−1 – 2023

Câu hỏi: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;4) và d:x=1−3ty=2+t . Viết phương trình đường thẳng D song song với đường thẳng d và cách điểm M một khoảng bằng 10. Trả lời:…

Continue ReadingTìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: m2−1×2−2m−1x−1 – 2023

b) y=2×2+3x−52−2x – Học trắc nghiệm – 2023

Câu hỏi: Giải các bất phương trình sau:a) 2x2+x−3x2−1≤2 Trả lời: a.Điều kiện x≠±1Biến đổi bất phương trình về dạng: x−1x2−1≤0 Cho x−1=0⇔x=−1x2−1=0⇔x=±1 Bảng xét dấu vế trái Tập nghiệm của bất phương…

Continue Readingb) y=2×2+3x−52−2x – Học trắc nghiệm – 2023

1. Cho tam giác ABC có góc A^=600, AC = 8, AB = 5. a. Tính diện tích tam giác ABC, đường cao BH. – 2023

Câu hỏi: 2. Lập phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn AB biết A(2;5) và B(4;1). Trả lời: Gọi M là trung điểm của AB, khi đó tọa…

Continue Reading1. Cho tam giác ABC có góc A^=600, AC = 8, AB = 5. a. Tính diện tích tam giác ABC, đường cao BH. – 2023

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình x−3≤0m−x≤1 có nghiệm duy nhất. – 2023

Câu hỏi: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. a+b≤a+b. B. x<a⇔−a<x<a (a>0). C. a>b⇔ac>bc, ∀c∈ℝ. Đáp án chính xác D. a+b≥2ab, a≥0,b≥0. Trả lời: Chọn đáp án CCác mệnh…

Continue ReadingTìm tất cả giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình x−3≤0m−x≤1 có nghiệm duy nhất. – 2023

Cho a. b là hai số thực bất kì. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? – 2023

Câu hỏi: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 4−x≥0x+2≥0 là A. S=−∞ ;−2∪4 ;+∞. B. S=–2 ;4. Đáp án chính xác C. S=2 ;4. D. S=−∞ ;−2∪4 ;+∞. Trả lời: Chọn đáp án BHệ bất phương…

Continue ReadingCho a. b là hai số thực bất kì. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? – 2023

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn −10 ;10 để phương trình x2−x+m=0 vô nghiệm ? – 2023

Câu hỏi: Bảng xét dấu sau là của nhị thức nào dưới đây? A. fx=x−2. B. fx=2–4x. C. fx=16–8x. Đáp án chính xác D. fx=−x−2. Trả lời: Chọn đáp án…

Continue ReadingCó tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn −10 ;10 để phương trình x2−x+m=0 vô nghiệm ? – 2023

Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là a, b, c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và S là diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai? – 2023

Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là a, b, c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại…

Continue ReadingCho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là a, b, c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và S là diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai? – 2023