Cặp số (x0;y0) nào là nghiệm của bất phương trình 4x+4y≥3. – 2023


Câu hỏi:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: m21x22m1x1<0

Trả lời:

f(x)=m21x22m1x1
TH1: m21=0m=1m=1
* m = 1, f(x)=0x20x1f(x)=1<0,x, thỏa mãn.
* m = -1, f(x)=0x2+4x1f(x)=4x1<0x<14, không thỏa mãn.

TH2: m210m1m1,Δ=(m1)2+(m21)=2m22m

Khi đó, f(x)<0,x0;+ xảy ra trong các trường hợp sau:
1. a<0Δ<0m21<02m22m<01<m<10<m<10<m<1
2. a<0Δ0S0P01<m<1m0;1m2(m1)m2101m2101<m<1m0;1mm1m.
KL: 0<m1

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời