Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự? – 2023


Câu hỏi:

Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu

B. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường

Đáp án chính xác

C. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất

D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường

Trả lời:

Đáp án B
Năng lượng được truyền theo một chiều từ mặt trời đến sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ bậc 1 → Sinh vật tiêu thụ bậc 2 → …. → Trở về môi trường

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời