Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng XIII? – 2023


Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Thái Bình?

A. Hồ Cấm Sơn.        

Đáp án chính xác

B. Hồ Thác Bà.          

C. Hồ Kẻ Gỗ.           

D. Hồ Hòa Bình.

Trả lời:

Chọn A
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời