Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây có ở trung tâm Kiên Giang? – 2023


Câu hỏi:

Cho biểu đồ:
Cho biểu đồ:   Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ  (ảnh 1)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018.

A. Năm 2010 – 2017 xuất siêu, năm 2018 nhập siêu.

Đáp án chính xác

B. Xuất khẩu tăng, cán cân thương mại luôn nhập siêu.

C. Giá trị nhập khẩu có xu hướng tăng, luôn xuất siêu.

D. Giá trị xuất khẩu có xu hướng giảm, luôn nhập siêu.

Trả lời:

Chọn A
Theo biểu đồ, khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018, ta thấy giai đoạn 2010 – 2017 xuất siêu, năm 2018 nhập siêu

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời