Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây? – 2023


Câu hỏi:

Cho bảng số liệu:
TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2015 VÀ NĂM 2019
(Đơn vị. Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6883

247534

3211

103268

2019

17033

279240

4052

125339

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tông dự trữ quốc tế của một số quốc gia năm 2019 với năm 2015?

A. Cam-pu-chia tăng nhanh hơn Xin-ga-po.

Đáp án chính xác

B. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.

C. Bru-nây tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.

D. Xin-ga-po tăng nhanh hơn Bru-nây

Trả lời:

Đáp án đúng là: A
Từ bảng số liệu, nhận xét đúng khi so sánh tông dự trữ quốc tế của một số quốc gia năm 2019 với năm 2015 là Cam-pu-chia tăng nhanh hơn Xin-ga-po

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời