Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả có ngành nào sau đây? – 2023


Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vùng Tây Nguyên có nhà máy thủy điện nào sau đây?

A. Vĩnh Sơn.                   

B. A Vương.          

C. Xê Xan 3A.                

Đáp án chính xác

D. Hàm Thuận – Đa Mi.

Trả lời:

Chọn C
Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 28.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời