Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm ở cao nguyên Lâm Viên? – 2023


Câu hỏi:

Cho biểu đồ:
Media VietJack
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma?

A. Mi-an-ma tăng nhiều hơn Ma-lai-xi-a.

B. Ma-lai-xi-a tăng và Mi-an-ma giảm.

C. Ma-lai-xi-a tăng nhanh hơn Mi-an-ma.

Đáp án chính xác

D. Mi-an-ma tăng gấp hai lần Ma-lai-xi-a.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C
Theo biểu đồ, nhận xét đúng về thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma là Ma-lai-xi-a tăng nhanh hơn Mi-an-ma.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời