Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trạm thủy văn Cần Thơ ở lưu vực hệ thống sông nào sau đây? – 2023


Câu hỏi:

Cho biểu đồ:
Media VietJack
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Mi-an-ma và Việt Nam?

A. Việt Nam tăng nhanh hơn Mi-an-ma.

Đáp án chính xác

B Mi-an-ma giảm và Việt Nam tăng.

C. Việt Nam tăng ít hơn Mi-an-ma.

D. Mi-an-ma tăng gấp hai lần Việt Nam.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A
Theo biểu đồ, nhận xét Việt Nam tăng nhanh hơn Mi-an-ma đúng về thay đổi GDP năm 2019 so với năm 2015 của Mi-an-ma và Việt Nam

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời