Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Cả? – 2023


Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào có GDP  bình quân tính theo đầu người cao nhất của các tỉnh?

A. Bình Định.            

B. Nha Trang.           

Đáp án chính xác

C. Bình Thuận.         

D. Quảng Nam.

Trả lời:

Chọn B
Sử dụng SAtlat Địa lí Việt Nam trang 17.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời