c) fx=9×2−6x+3 – 2023Câu hỏi: c) fx=9×2−6x+3 Trả lời: c) Tam thức bậc hai fx=9×2−6x+3  có ∆ = ( –6 )2 – 4.9.3 = –72 < 0 và a = 9 > 0 nên f ( x ) dương với mọi x ∈ ℝ. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời