By setting up a camera system to monitor his property, the homeowner hoped he would catch trespassers or thieves. – 2023Câu hỏi: By setting up a camera system to monitor his property, the homeowner hoped he would catch trespassers or thieves. A. supervise B. revise C. overlook Đáp án chính xác D. oversee Trả lời: Chọn đáp án C Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng Tạm dịch: Bằng cách lắp đặt hệ …

By setting up a camera system to monitor his property, the homeowner hoped he would catch trespassers or thieves. Read More »Source link edu

Trả lời