Bộ 10 đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022 – 2023 – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức năm 2022 – 2023. Tài liệu gồm 2 đề thi có ma trận chuẩn bám sát chương trình học và đáp án chi tiết, được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên THCS dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng nhằm đạt điểm cao trong bài thi Học kì 1 Công nghệ 7. Mời các bạn cùng đón xem:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức

năm 2022 – 2023 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 – KẾT NỐI TRI THỨC

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

Nhân giống vô tính cây trồng

Biết các phương pháp nhân giống vô tính

Hiểu quy trình giâm cành

 

Vận dụng giâm cành tại địa phương

 

 

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ:10%

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 9

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Dự án trồng rau an toàn

 

Hiểu quy trình trồng rau an toàn

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu:4

Số điểm:1

Tỉ lệ:10%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Giới thiệu về rừng

Biết các loại rừng ở Việt Nam

Phân biệt được các loại rừng

Giải thích được vai trò của rừng

 

 

 

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu:8

Số điểm:2

Tỉ lệ:20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 13

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

Tổng

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 16

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 26

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi Công Nghệ lớp 7 Học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án – Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Công Nghệ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Có phương pháp nhân giống vô tính nào?

A. Giâm cành

B. Ghép

C. Chiết cành

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Yêu cầu đối với cành giâm là gì?

A. Không quá già

B. Già

C. Càng già càng tốt

D. Đáp án khác

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp ghép chồi?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp chiết cành?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Bước 1 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 6. Bước 2 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 7. Bước 5 của quy trình giâm cành là?

A. Chăm sóc cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 8. Cần nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích khoảng:

A. < 1 cm

B. > 2 cm

C. 1 ÷ 2 cm

D. > 1 cm

Câu 9. Bước 2 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 10. Bước 3 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 11. Có mấy cách thu hoạch rau sạch?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Người ta sử dụng loại đất nào để trồng rau sạch trong thùng xốp?

A. Đất có nguồn gốc tự nhiên

B. Đất trồng rau hữu cơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Theo mục đích sử dụng, người ta phân ra loại rừng nào sau đây?

A. Rừng phòng hộ

B. Rừng sản xuất

C. Rừng đặc dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Hãy cho biết đâu là rừng sản xuất?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Hãy cho biết đâu là rừng đặc dụng?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có mấy loại rừng đặc dụng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17. Rừng sản xuất là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Rừng đặc dụng là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Vai trò rừng đặc dụng:

A. Bảo tồn nguồn gene vi sinh vật

B. Bảo vệ danh lam thắng cảnh

C. Phục vụ nghiên cứu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Vai trò của rừng sản xuất:

A. Dùng để sản xuất gỗ

B. Dùng để kinh doanh lâm sản ngoài gỗ

C. Bảo vệ môi trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Vai trò rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ đất

B. Chóng sa mạc hóa

C. Điều hòa khí hậu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Rừng phòng hộ được phân làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23. Rừng nào sau đây thuộc rừng phòng hộ?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Rừng nào sau đây thuộc rừng đặc dụng?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Trình bày quy trình giâm cành trên cây hoa hồng?

Câu 2 (2 điểm). Vai trò của rừng sản xuất?

Đáp án đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức – (Đề số 1)

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

B

C

A

B

A

C

B

C

B

C

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

D

B

C

C

B

C

D

D

D

D

C

B

II. Tự luận

Câu 1.

Quy trình giâm cành trên cây hoa hồng:

– Bước 1: Chọn cành giâm

– Bước 2: Cắt cành giâm

– Bước 3: Xử lí cành giâm

– Bước 4: Cắm cành giâm

– Bước 5: Chăm sóc cành giâm

Câu 2.

Vai trò của rừng sản xuất:

– Sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

– Phòng hộ

– Bảo vệ môi trường

Đề thi Công Nghệ lớp 7 Học kì 1 Kết nối tri thức có đáp án – Đề 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Công Nghệ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Có mấy phương pháp nhân giống vô tính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Yêu cầu đối với cành giâm là gì?

A. Không quá non

B. Non

C. Càng non càng tốt

D. Đáp án khác

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp giâm cành?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Phương pháp ghép có:

A. Mắt ghép

B. Chồi ghép

C. Cành ghép

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Quy trình của phương pháp giâm cành gồm mấy bước?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Bước 3 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 7. Bước 4 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 8. Cành giâm có khoảng mấy lá?

A. 2

B. 4

C. 2 ÷ 4

D. Trên 4 lá

Câu 10. Bước 1 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 11. Cần cung cấp đất trồng rau vào thùng xốp cách miệng bao nhiêu?

A. 5 cm

B. 7 cm

C. 5 ÷ 7 cm

D. Đáp án khác

Câu 12. Người ta thu hoạch rau sạch bằng cách nào?

A. Thu hoạch toàn bộ 1 lần

B. Thu hoạch nhiều lần

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Theo mục đích sử dụng, người ta có mấy loại rừng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14. Hãy cho biết đâu là rừng phòng hộ?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Hãy cho biết đâu là rừng đặc dụng?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có loại rừng đặc dụng nào?

A. Vườn quốc gia

B. Khu bảo tồn thiên nhiên

C. Rừng văn hóa – lịch sử

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Rừng phòng hộ là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Rừng đặc dụng là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Vai trò rừng đặc dụng:

A. Bảo tồn thiên nhiên

B. Bảo vệ di tích lịch sử

C. Phục vụ nghỉ ngơi, du lịch

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Vai trò của rừng sản xuất:

A. Dùng để sản xuất gỗ

B. Dùng để kinh doanh gỗ

C. Dùng để phòng hộ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Vai trò rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ nguồn nước

B. Chóng xói mòn

C. Hạn chế thiên tai

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Rừng phòng hộ được phân làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23. Rừng nào sau đây thuộc rừng sản xuất?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Rừng nào sau đây thuộc rừng đặc dụng?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Trình bày quy trình giâm cành trên cây rau ngót?

Câu 2 (2 điểm). Vai trò của rừng phòng hộ?

Đáp án đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức – (Đề số 2)

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

C

A

A

D

A

C

D

C

D

A

C

C

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

C

A

C

D

A

C

D

D

D

D

A

B

 

II. Tự luận

Câu 1.

Quy trình giâm cành trên cây rau ngót:

– Bước 1: Chọn cành giâm

– Bước 2: Cắt cành giâm

– Bước 3: Xử lí cành giâm

– Bước 4: Cắm cành giâm

– Bước 5: Chăm sóc cành giâm

Câu 2.

Vai trò của rừng phòng hộ:

– Bảo vệ nguồn nước

– Bảo vệ đất

– Chống xói mòn

– Chống sa mạc hóa

– Hạn chế thiên tai

– Điều hòa khí hậu

– Bảo vệ môi trườngSource link edu

Trả lời