Biểu diễn hình học tập nghiệm D của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x ge 0}{y ge 0}{3x – 2y ge – 6}{2x + y le 10}end{array}} right.). – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 / Biểu diễn hình học tập nghiệm D của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 0}\\{y \ge 0}\\{3x – 2y \ge – 6}\\{2x + y \le 10}\end{array}} \right.\).Source link edu

Trả lời