Biết rằng phương trình 3×2+1.25x−1=325có đúng hai nghiệm x1,x2.Tính giá trị của P=3×1+3×2. – 2023


Câu hỏi:

Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình 9x2.3x+1+m=0có hai nghiệm thực x1,x2thỏa mãn x1+x2=1.

A. m = 6

B. m = -3

C. m = 3

Đáp án chính xác

D. m = 1

Trả lời:

Đáp án C

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời