Biết \(I = \int_0^{\ln 2} {\frac{{dx}}{{{e^x} + 3{e^{ – x}} + 4}}} = \frac{1}{c}\left( {\ln a Giá trị của \(P = 2a – b + c\) là – 2023


Câu hỏi:

Biết \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{3\sin x – \cos x}}{{2\sin x + 3\cos x}}dx = \frac{{ – 11}}{{13}}\ln 2 + b\ln 3 + c\pi ,\left( {b,c \in \mathbb{Q}} \right)} \). Giá trị của \(\frac{b}{c}\) là

A. \(\frac{{22}}{3}.\)

Đáp án chính xác

B. \(\frac{{22\pi }}{3}.\)

C. \(\frac{{22}}{{3\pi }}.\)

D. \(\frac{{22\pi }}{{13}}.\)

Trả lời:

Hướng dẫn giải
Phân tích \(\frac{{3\sin x – \cos x}}{{2\sin x + 3\cos x}} = \frac{{m\left( {2\sin x + 3\cos x} \right) + n\left( {2\cos x – 3\sin x} \right)}}{{2\sin x + 3\cos x}}\)
                                    \( = \frac{{\left( {2m – 3n} \right)\sin x + \left( {3m + 2n} \right)\cos x}}{{2\sin x + 3\cos x}}\)
Đồng nhất hệ số ta có \(\left\{ \begin{array}{l}2m – 3n = 3\\3m + 2n = – 1\end{array} \right. \Leftrightarrow m = \frac{3}{{13}};n = – \frac{{11}}{{13}}\).
Suy ra \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{3\sin x – \cos x}}{{2\sin x + 3\cos x}}dx} = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{\frac{3}{{13}}\left( {2\sin x + 3\cos x} \right) – \frac{{11}}{{13}}\left( {2\cos x – 3\sin x} \right)}}{{2\sin x + 3\cos x}}} dx.\)
\( = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\left[ {\frac{3}{{13}} – \frac{{11}}{{13}}.\frac{{2\cos x – 3\sin x}}{{2\sin x + 3\cos x}}} \right]dx} = \frac{3}{{13}}\left( x \right)\left| {_{\scriptstyle\atop\scriptstyle0}^{\frac{\pi }{2}}} \right. – \frac{{11}}{{13}}\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{2\cos x – 3\sin x}}{{2\sin x + 3\cos x}}dx.} \)
\( = \frac{{3\pi }}{{26}} – \frac{{11}}{{13}}\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{d\left( {2\sin x + 3\cos x} \right)}}{{2\sin x + 3\cos x}}dx} = \frac{{3\pi }}{{26}} – \frac{{11}}{{13}}\ln \left| {2\sin x + 3\cos x} \right|\left| {_{\scriptstyle\atop\scriptstyle0}^{\frac{\pi }{2}}} \right.\)
\( = \frac{{3\pi }}{{26}} – \frac{{11}}{{13}}\ln 2 + \frac{{11}}{{13}}\ln 3.\) Do đó \(\left\{ \begin{array}{l}b = \frac{{11}}{{13}}\\c = \frac{3}{{26}}\end{array} \right. \Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{{11}}{{13}}.\frac{{26}}{3} = \frac{{22}}{3}\)
Chọn A.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời