Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là – 2023Câu hỏi: Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là A. bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học.        Đáp án chính xác B. bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có. C. phát triển diện tích, chất lượng rừng.        D. đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng. …

Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là Read More »Source link edu

Trả lời