Biện pháp để giảm thiểu ngập lụt ở nước ta là xây dựng – 2023


Câu hỏi:

Vùng thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển nước sâu ở nước ta là

A. Bắc Trung Bộ.      

B. Nam Trung Bộ.     

Đáp án chính xác

C. Tây Nguyên.        

D. Đông Nam Bộ.

Trả lời:

Chọn B
Vùng thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển ở nước ta là Nam Trung Bộ, do có nhiều vũng vịnh sâu, kín gió, ít bị sa bồi.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời