Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là – 2023



Câu hỏi: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là A. thu hút nhiều đầu tư, đảm bảo tốt cơ sở năng lượng. Đáp án chính xác B. nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông. C. đẩy mạnh hội nhập, đổi mới cơ sở …

Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là Read More »



Source link edu

Trả lời