Bất phương trình 2x+1x−1 – Học trắc nghiệm – 2023


Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là a, b, c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và S là diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. asinA=2R.

B. a2=b2+c2+2bccosA^.

Đáp án chính xác

C. S=abc4R.

D. ma2=b2+c22a24.

Trả lời:

Chọn đáp án B
a2=b2+c22bccosA^.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời