Bất phương trình 2log23x.log32x+2log23x−4log32x−4>0 có nghiệm là – 2023


Câu hỏi:

Bất phương trình log4xlogx432có bao nhiêu nghiệm nguyên trên đoạn 1;5

A. 1

Đáp án chính xác

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời:

Đáp án A

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời