Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 21 – 2023


Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 giúp học sinh ôn luyện Toán lớp 3
Tailieumoi giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 Kết nối tri thức như là Đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối Tuần 21. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 gồm 6 trang với nhiều bài tập đa dạng giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bài tập cuối tuần toán 3 Kết nối tri thức – Tuần 21

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2571 + 3630              5882 + 924                1638 + 3544               827 + 1507

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

5269 + 2465               3540 + 3269               6406 + 594               9848 + 95

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

7524 – 3468               6731 – 5948                4606 – 965                4835 – 79

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

3154 – 1863                8133 – 515                9152 – 3429               6384 – 2748

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

…………..                   ………….                  …………                 …………

Bài 2: Tính nhẩm

a) 3000 + 4000 = ……….                          b) 4000 + 500 = ……….

5000 + 4000 = ……….                             700 + 7000 = ……….

8000 + 2000 = ……….                             900 + 3000 = ……….

3000 + 200   = ……….                             7000 + 300 = ……….

4823 + 5000= ……….                             9600- 400 = …….…                                          

4000- 3500 = ……….                             5836 – 2000=……..                          

5734 – 3734= ……….                             3724 + 2000= …….…                        

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a) 824 × 4 + 1043  

b) 3458 + 4672 + 498  

c) 6743 – 2640 + 345     

d) 6482m – 312m × 4     

e) 4672 + 3583 + 193  

f)  4672 – 3583 – 193   

g) 872 : 4 + 5093

h) 9716 – 3254 – 5317

i) 2346 + 3498 – 3800 

j) 9281g – 5107g + 2908g

m) 956 + 126 x 4

n) 2078 – 328 : 4

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:

Bài 5: Tìm số thích hợp điền vào vòng tròn.

Bài 6: Tìm x:

a) x + 2879 = 3015                                             b) 9861 – x = 999 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)    x + 3256 = 4132                                          d) x – 4517 = 2876

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) 2758 + x = 8275                                           f) 6745 – x = 3917

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

g)    6750 – (1400 + x) = 3052                             h) 4815 + (x – 374) = 6065

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i)       x – 1938 = 7391 + 139                                    j)  x + 5647 = 9295 – 2000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

k) 726 + x = 1510 – 39                                         l)   x – 765 = 3224 + 3000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Quãng đường từ A đến B dài 324m, quãng đường từ B đến C dài gấp đôi quãng đường từ A đến B. Hỏi quãng đường từ A đi qua B đến C dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 8: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 3 năm 2013:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

 

1

2

 

 

5

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

16

 

18

 

 

21

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

b) Xem tờ lịch trên rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

         Ngày 5 tháng 3 là thứ ……

         Ngày cuối cùng của tháng 3 là ………

         Tháng 3 có ….ngày thứ tư

         Tháng 3 có ….ngày chủ nhật.

         Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày…..

Bài 9: Ngày 28 tháng 4 của một năm nào đó là thứ năm. Hỏi ngày mùng 1 tháng 5 của năm đó là ngày thứ mấy?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một trại chăn nuôi có 3286 con gà. Lần thứ nhất bán 850 con gà, lần thứ hai bán 1275 con gà. Hỏi trại chăn nuôi đó còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một cửa hàng buổi sáng bán được 452l nước mắm, buổi chiều bán được số lít nước mắm gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 12: Một cửa hàng có 4628m vải. Ngày thứ nhất bán được 1547m vải. Ngày thứ hai bán được 2037m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? ( giải bằng2 cách)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 13: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 480kg gạo, ngày thứ hai bán được   số gạo của ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 14: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một bể đựng 2730l nước. Ngày thứ nhất người ta sử dụng hết 325l nước, ngày thứ hai sử dụng hết 302l nước. Hỏi sau hai ngày sử dụng, trong bể còn lại bao nhiêu lít nước?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 15*: Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất, biết rằng mỗi số chỉ có bốn chữ số là 2, 4, 5, 8.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 16*: Số lớn là 62. Nếu chuyển 6 đơn vị từ số lớn cho số bé thì hai số bằng nhau. Tìm tổng hai số đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 17*: Tổng của ba số bằng 7068. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 5179. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 2796. Tìm ba số đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 18: Tìm tổng của số bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số khác nhau

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Source link edu

Trả lời