Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 14 – 2023


Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 giúp học sinh ôn luyện Toán lớp 3
Tailieumoi giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Kết nối tri thức như là Đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối Tuần 14. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 gồm 6 trang với nhiều bài tập đa dạng giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bài tập cuối tuần toán 3 Kết nối tri thức – Tuần 14

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: Tô màu 19 số ô của mỗi hình sau:

                             

Bài 2: Khoanh vào đáp án đúng:

1. Cô Lan có 1kg đường, cô dùng làm bánh hết 400g, số đường còn lại được chia đều vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi nhỏ có bao nhiêu đường?

A. 200g                B. 2kg                   C. 300g                          D. 400g

2. Số bị chia là 54, thương là 9, hỏi số chia là bao nhiêu?

A. 486                 B. 6                       C. 7                                D. 8

3. 3 là số dư của phép tính nào sau đây?

A. 84 : 3                B. 81 : 9                C. 84: 9                           D. 85: 3

4. Câu nào sau đây đúng?

A. Phép chia nào cũng có số dư.                      B. Số chia luôn nhỏ hơn số dư.

C. Số dư luôn nhỏ hơn hoặc bằng số chia.      D. Số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.

5. Trong rổ có 9 quả trứng gà, số trứng vịt nhiều gấp 3 lần số trứng gà. Hỏi số trứng vịt hơn số trứng gà bao nhiêu quả?

A. 3 lần                 B. 18 lần                         C. 12 quả                        D. 18 quả

Bài 3: Khoanh vào đáp án đúng

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 180                        B. 188

b) 143 + 72 x 5 = ?

A. 494                        B. 503

c) 306 : (99 – 97) = ?

A. 153                        B. 27

d) (504 – 32) :  8 = ?

A. 59                        B. 500

Bài 4: Dùng cân để cân các đồ vật sau:

 II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = … (dư : … )

 

c) 70 : 6 = … (dư : … )

b) 96 : 5 = … (dư : … )

 

d) 92 : 7 = … (dư : … )

Bài 2: Tìm x (theo mẫu )

x : 9 = 7 (dư 1)

x = 9 x 7 + 1

x = 64

 x : 5 = 9 (dư 2)                        x : 6 = 9 (dư 5)                               x : 8 = 4 (dư 1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán    số cam, số còn lại bác  bán ở chợ. Hỏi bác đã bán bao nhiêu quả cam ở chợ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Có 65m vải, may 1 bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5:  Tìm tất cả các số có 3 chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 6

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6: Có 9 bạn đến chơi nhà Hồng. Hồng đem ra một số kẹo mời các bạn. Nếu mỗi người ăn 5 cái thì còn thừa 3 cái. Hỏi Hồng mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: Tô màu 19   số ô của mỗi hình sau:

                                                       

Bài 3: a. B; b. B; c. A; d. A

II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = 25 (dư 1)

 

c) 70 : 6 = 11 (dư 4)

b) 96 : 5 = 19 (dư 1)

 

d) 92 : 7 = 13 (dư 1)

Bài 2:

x : 5 = 9 (dư 2)                        x : 6 = 9 (dư 5)                               x : 8 = 4 (dư 1)

x = 9 x 5 + 2                             x = 6 x 9 + 5                                   x = 8 x 4 + 1

x = 45 + 2                                x= 54 + 5                                        x = 32 + 1

x = 47                                      x = 59                                             x = 33

Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán    số cam, số còn lại bác  bán ở chợ. Hỏi bác đã bán bao nhiêu quả cam ở chợ?

Bài giải:

Dọc đường bác đã bán số cam là:

207 : 9 = 23 (quả)

Bác đã bán số cam ở chợ là:

207 – 23 = 184 (quả)

Đáp số: 184 quả cam

Bài 4: Có 65m vải, may 1 bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2m vải

Đáp số: 21 bộ quần áo và thừa 2m vải

Bài 5:  Tìm tất cả các số có 3 chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 6

Bài giải:

Các số đó là: 123, 132, 213, 231, 312, 321, 600, 240, 204, 420, 402, 510, 501, 105, 150, 303, 330

Bài 6: Có 9 bạn đến chơi nhà Hồng. Hồng đem ra một số kẹo mời các bạn. Nếu mỗi người ăn 5 cái thì còn thừa 3 cái. Hỏi Hồng mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

                                                     Bài giải:

Hồng mang ra tất cả số kẹo là:

9 x 5 + 3 = 48 (cái)

Đáp số: 48 cái kẹoSource link edu

Trả lời