b) y=2×2+3x−52−2x – Học trắc nghiệm – 2023


Câu hỏi:

Giải các bất phương trình sau:
a) 2x2+x3x212

Trả lời:

a.
Điều kiện x±1
Biến đổi bất phương trình về dạng: x1x210

Cho x1=0x=1
x21=0x=±1

Bảng xét dấu vế trái
Giải các bất phương trình sau:  a) 2x^2 + x - 3/x^2 - 1 bé hơn bằng 2 b) |x^2 + x - 2| > 3 - 3x^2 c) căn bậc 2(x^2 + 5x + 4) (ảnh 1)

Tập nghiệm của bất phương trình là S=;1

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời