b) x2+25x−26=x−x2; – 2023Câu hỏi: b) x2+25x−26=x−x2; Trả lời: b) x2+25x−26=x−x2 (2) Bình phương hai vế của (2) ta có: x2 + 25x – 26 = x – x2 ⇔ 2×2 + 24x – 26 = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = –13 Thay x = 1 vào (2) ta có: 12+25.1−26=1−12 ⇔ 0 = 0 (thỏa mãn) …Source link edu

Trả lời