After the car crash last night, all the injuried _______ to the hospital in an ambulance. – 2023



Câu hỏi: After the car crash last night, all the injuried _______ to the hospital in an ambulance. A. were rushing B. was rushing C. was rushed D. were rushed Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DKiến thức: Phù hợp giữa chủ ngữ và động từ Giải thích:The + adj để chỉ một […]



Source link edu

Trả lời