7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

A. Hình thoi có bốn đỉnh

B. Hình thoi có hai cặp cạnh đối bằng nhau

C. Hình thoi có hai cặp cạnh đối song song

D. Hình có bốn đỉnh là hình thoi

Trả lời:

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình thoi, ví dụ:

=> D sai

7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2. Trong các hình sau, các hình là hình thoi là:

7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 2)

A. Hình 1, Hình 2

B. Hình 3, Hình 4

C. Hình 1, Hình 3

D. Hình 3, Hình 5

Trả lời:

Hình thoi là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

=> Hình 1 và Hình 3 là hình thoi

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3.

7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 3)

Cho hình thoi ABCD (AC > BD) có AC = 10cm, khẳng định nào sau đây đúng:

A. OB = 5cm

B. AO = 5cm

C. OD = 5cm

D. OC = 20cm

Trả lời:

Do hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên

AO = OC = 10:2 = 5cm

=> B đúng, C sai

Vì BD < AC nên

=> A và C sai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân:

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Trả lời:

Quan sát hình ta thấy Hình b là hình thang cân.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hình bình hành có 4 đỉnh

B. Hình bình hành có bốn cạnh

C. Hình có bốn đỉnh là hình bình hành

D. Hình bình hành có hai cạnh đối song song.

Trả lời:

Hình bình hành có 4 đỉnh, có bốn cạnh, hai cạnh đối song song => A, B, D đúng

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình bình hành, ví dụ:

7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 4)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng?

7 câu Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 5)

A. AB = AC

B. AC = DO

C. AC = BD

D. OB = AC

Trả lời:

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau nên AC = BD => Đáp án C đúng

Đáp án A sai do AB là cạnh, AC là đường chéo nên chúng không bằng nhau.

Đáp án B sai do AC là đường chéo, DO là một nửa đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án D sai do OB là một nửa đường chéo, AC là đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Độ dài đáy của hình bình hành có chiều cao 24cm và diện tích là 432cm2 là:

A. 16cm

B. 17cm

C. 18cm

D. 19cm

Trả lời:

Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

432:24 = 18(cm)

Đáp số: 18cmSource link edu

Trả lời