50 Bài tập So sánh kép trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết – 2023


Chúng tôi sưu tầm và biên soạn bài tập So sánh kép trong Tiếng Anh có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về So sánh kép trong Tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập So sánh kép trong Tiếng Anh

1. Lý thuyết So sánh kép (Double comparison)

1.1. Khái niệm So sánh kép

So sánh kép (Double comparison) là một dạng so sánh gồm có hai mệnh đề sử dụng khi muốn diễn tả về người hoặc vật nào để có sự thay đổi và ảnh hưởng tới người hoặc vật khác. Nó được hình thành bởi tính từ và trạng từ.

50 Bài tập So sánh kép trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết (ảnh 1)

Lí thuyết và ví dụ So sánh kép

Ví dụ: The more Jin eats, the fatter she is.

(Jin càng ăn nhiều, cô ấy càng mập)

=> Trong câu này muốn diễn tả về việc ăn của người được đề cập đến. Nguyên nhân “ăn nhiều” – kết quả “càng béo”

1.2. Cấu trúc So sánh kép

Cấu trúc 1

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Khi hai vật hay hai sự việc thay đổi cùng cấp độ thì dùng hình thức so sánh hơn ở cả hai mệnh đề để diễn tả điều này.

Ví dụ: The sooner you take your medicine, the better you will feel

(Uống thuốc càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn)

Cấu trúc 2

The more + S + V + the + comparative + S + V

Khi đưa ra lời đề nghị/khuyên bảo cho các hành động, nó cũng có thể biến thành dạng mệnh lệnh.

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

(Bạn càng học nhiều, bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn)

Cấu trúc 3

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj: S + V + more and more + adj

Trong văn nói, so sánh kép chủ yếu được rút gọn và đặc biệt nó được dùng để nói những lời rập khuôn.

Ví dụ: The weather gets colder and colder

(Thời tiết ngày càng lạnh hơn)

2. Bài tập ứng dụng So sánh kép

50 Bài tập So sánh kép trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết (ảnh 2)

Bài tập ứng dụng So sánh kép

Bài tập 1: Viết lại các câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

2. The apartment is big. The rent is high.

->  The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have much knowledge.

→ The more …………………………………………………………………….

7. He speaks too much and people feel bored.

→ The more …………………………………………………………………….

8. The growth in the economy makes people’s living condition better.

→ The more …………………………………………………………………….

9. He learned a lot of things as he traveled far.

→ The farther……………………………………………………………………

Đáp án 

 1. The more he works, the more tired he feels.

 2. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

 3. The better the joke is, the louder the laughter is.

 4. The fatter she gets, the more tired she feels.

 5. The more difficult the games are, the more excited the children are.

 6. The more books you read, the more knowledge you will have.

 7. The more he speaks, the more bored people feel.

 8. The more the economy grows, the better people’s living condition is.

 9. The farther he traveled, the more he learned.

Bài tập 2: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

 1. The more she study, the smarter she will become.

 2. The more I looks into your eyes, the more I love you.

 3. The bigger the apartment is, the high the rent is.

 4. The more difficult the games are, the excited the children are

 5. The more money he has, the most he wants to spend

  Đáp án

  1. Sai: study -> Sửa: studies

  2. Sai: looks -> Sửa: look

  3. Sai: high -> Sửa: higher

  4. Sai: the excited -> Sửa: the more excited 

  5. Sai: the most -> Sửa: the more

Bài tập 3: Viết lại các câu 

 1. The shorter, the better

 2. The closer to the Earth’s pole, the greater the gravitational force

 3. The bigger they are, the faster they fall

 4. The sooner you take your medicine, the better you will feel

  Đáp án

  1.  -> It is short. It is best

  2.  -> The Earth’s pole  is close. The gravitational force is great

  3.  -> They are big. They fall fast.

  4.  -> You take your medicine soon. You will fell well.

Bài tập 4: Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. The weather gets __________________. (cold)

 2. Bob is getting ____________________. (fat)

 3. Jim’s situation became _____________. (difficult)

 4. __________ my grandparents get, _____________ they are. (old – happy)

 5. __________ it is, ___________ Hoa is. (hot – weak)

 6. The company expended rapidly. It grew ______________ all the period. (big)

 7. Life got __________ for Viet as the company became __________. (good – successful)

 8. ____________ we eat, _____________ we get. (many – fat)

 9. As Microsoft grew, Bill Gates got _________________. (rich)

 10. Her job gets _________________ every year. (hard)

  Đáp án

  1. colder and colder

  2. fatter and fatter

  3. more and more difficult

  4. The older – the happier

  5. The less hot – the less weak

  6. bigger and bigger

  7. better and better – more and more successful

  8. The more – the fatter

  9. richer and richer

  10. harder and harder

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng nhất

1._______ I study for these exams, _______ I will do.

a. The harder / the better

b. The more / the much

c. The hardest / the best

d. The more hard / the more good

2. My younger brother is ________________.

a. more and more naughty

b. much and much naughty

c. most and most naughty

d. naughtier and naughtier

3. Hill is becoming ________________.

a. more and more tall

b. taller and taller

c. tall and tall

d. much and much tall

4. _____________ the test is,_____________her score is.

a. harder / lower

b. The harder / the lower

c. hard / low

d. The more hard / the more low

5. _____________ my father is,____________ I feel.

a. angrier / worse

b. The more angrier / the more worse

c. angry / bad

d. The angrier / the worse

6. _____________ she thinks of, ____________ she makes.

a. idea / post

b. ideas / posts

c. The more ideas / the more posts

d. The ideas / the posts

7. ____________ babies cry, _______________ my aunt feeds them.

a. The Harder / the more quickly

b. hard / quickly

c. The more harder/the more quickly

d. harder / quicklier

8. Many students think that ______ they graduate from university, ____ chance they have to find a good job.

a. Thesooner / the better

b. soon / good

c. The soon / the good

d. The more soon / the more good

9. Women’s employment rate is getting ____________.

a. high and high

b. higher and the highest

c. high and higher

d. higher and higher

10. _____________ the test is, _______________ it is to succeed.

a. The more difficult / the sweeter

b. difficult / sweet

b. more difficult / sweeter

d. The more difficult / the more sweeter

Đáp án

 1. Chọn a. The harder / the better

 2. Chọn a. more and more naughty

 3. Chọn b. taller and taller

 4. Chọn b. The harder / the lower

 5. Chọn d. The angrier/the worse

 6. Chọn c. The more ideas / the more posts

 7. Chọn a. The harder / the more quickly

 8. Chọn a. The sooner / the better

 9. Chọn d. higher and higher

 10. Chọn a. The more difficult / the sweeter

Bài tập 6: Viết lại câu sử dụng cấu trúc so sánh kép

 1. The apartment is small. The rent is cheap.

 2. Tung spends much money and time with his girlfriend, he becomes happy.

 3. The joke is talented. The laughter is loud.

 4. She goes to bed late. She feels tired.

 5. As her father gets older, he wants to travel less.

 6. As this road gets busy, it becomes dangerous.

 7. They are young, they learn easily.

 8. The hotel is cheap, the services are bad.

 9. He uses much electricity, his bill will be high.

 10. When technology is modern, the world’s environment becomes worse and worse.

  Đáp án 

  1. The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.

  2. The more money and time Tung spends with his girlfriend, the happier he becomes.

  3. The more talented the joke is, the louder the laughter is.

  4. The later she goes to bed, the more tired she feels.

  5. The older her father gets, the less he want to travel.

  6. The busier this road gets, the more dangerous it becomes.

  7. The younger they are, the more easily they learn.

  8. The cheaper the hotel is, the worse the services are.

  9. The more electricity he uses, the higher his bill will be.

  10. The more modern technology is, the worse the world’s environment becomes.

3. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Viết lại câu với từ cho sẵn

1. The apartment is big. The rent is high.

→ The bigger …………………………………………………………………

2. We set off soon. We will arrive soon.

→ The sooner…………………………………………………………………

3. The joke is good. The laughter is loud.

→ The better……………………………………………………………………

4. She gets fat. She feels tired.

→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants to travel less.

→ The older …………………………………………………………………….

Đáp án

1. The bigger the apartment is, the higher the rent is..

2. The sooner we set off, the sooner we will arrive.

3. The better the joke is, the louder the laughter is.

4. The fatter she gets, the more tired she feels.

5. The older he gets, the less he want to travel.

Task 2. Viết lại câu với từ cho sẵn

1. If you read many books, you will have much knowledge.

→ The more …………………………………………………………………….

2. He speaks too much and people feel bored.

→ The more …………………………………………………………………….

3. The growth in the economy makes people’s living condition better.

→ The more …………………………………………………………………….

4. He learned a lot of things as he traveled far.

→ The farther……………………………………………………………………

Đáp án

1. The more books you read, the more knowledge you will have.

2. The more he speaks, the more bored people feel.

3. The more the economy grows, the better people’s living condition is.

4. The farther he traveled, the more he learned.

Task 3. Điền dạng đúng của các từ trong ngoặc

1. The weather gets __________________. (cold)

2. Bob is getting ____________________. (fat)

3. Jim’s situation became _____________. (difficult)

4. __________ my grandparents get, _____________ they are. (old – happy)

5. __________ it is, ___________ Hoa is. (hot – weak)

6. The company expended rapidly. It grew ______________ all the priod. (big)

7. Life got __________ for Viet as the company became __________. (good – successful)

8. ____________ we eat, _____________ we get. (many – fat)

9. As Microsoft grew, Bill Gates got _________________. (rich)

10. Her job gets _________________ every year. (hard)

Đáp án

1. colder and colder

2. fatter and fatter

3. more and more difficult

4. The older – the happier

5. The less hot – the less weak

6. bigger and bigger

7. better and better – more and more successful

8. The more – the fatter

9. richer and richer

10. harder and harder

Task 4. Hoàn thành câu

1. The children are excited with the difficult games.

→ The more …………………………………………………………………….

2. People dive fast. Many accidents happen.

→ The faster ……………………………………………………………………

3. I meet him much. I hate him much

→ The more …………………………………………………………………….

4. My boss works better when he is pressed for time,

→ The less …………………………………………………………………….

5. As he has much money, he wants to spend much.

→ The more …………………………………………………………………..

Đáp án

1. The more difficult the games are, the more excited the children are.

2. The faster people drive, the more accidents happen..

3. The more I meet him, the more I hate him.

4. The less time my boss has, the better he works.

5. The more money he has, the more he wants to spend.

 Source link edu

Trả lời