50 Bài tập Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu có đáp án chi tiết – 2023


Chúng tôi sưu tầm và biên soạn bài tập Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu có đáp án chi tiết, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

1. Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

1.1. Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ.

Đại từ nhân xưng

Tân ngữ

Đại từ phản thân

Đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu

I

Me

Myself

Mine

My

We

Us

Ourselves

Ours

Our

You (số ít)

You

Yourself

Yours

Your

You (số nhiều)

You

Yourselves

Yours

Your

He

Him

Himself

His

His

She

Her

Herself

Hers

Her

It

It

Itself

Its

Its

They

Them

Themselves

theirs

their

Lưu ý:

 • Khi muốn kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU”vì như vậy là rất bất lịch sự. Nếu người đó là nam, có thể kêu MR đối với nam, MRS, hoặc MISS hay Ms đối với nữ.
 • “IT”chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao giờ dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này, trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành“HE” hoặc “SHE” tùy theo giới tính.

Ngôi

Tiếng Anh

Phiên âm

Ngôi thứ nhất số ít: Tôi

I

/aɪ/

Ngôi thứ nhất số nhiều: Chúng tôi, chúng ta

We

/wi:/

Ngôi thứ hai số ít: Ông, bà, anh, chị….

You

/ju:/

Ngôi thứ hai số nhiều: Các anh, các chị, các bạn…

You

/ju:/

Ngôi thứ ba số ít: Anh ấy

He

/hi:/

Ngôi thứ ba số ít: Chị ấy

She

/ʃi:/

Ngôi thứ ba số ít: Nó

It

/it/

Ngôi thứ ba số nhiều: Họ, chúng nó, tụi nó…

They

/ðeɪ/

1.2. Đại từ sở hữu

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; … Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ.

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

Phiên âm

Tôi – I

Mine

/main/

Chúng tôi, chúng ta – We

Ours

/aʊəz/

Ông, bà, anh, chị – You

Yours

/jɔ:z/

Các anh, các chị, các bạn – You

Yours

/jɔ:z/

Anh ấy – He

His

/hiz/

Chị ấy – She

Hers

/hɜ:z/

Nó – It

Its

/its/

Họ, chúng nó, tụi nó… – They

Theirs

/ðeəz/

Ví dụ:

 • It’s my hat>>>> its mine
 • It’s her car >>>> its hers

1.3. Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu trên) ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ chứ không thay thế cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó.

Đại từ chủ ngữ

Tính từ sở hữu

I

My

We

Our

You (số ít)

Your

You (số nhiều)

Your

He

His

She

Her

It

Its

They

Their

2. Bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Bài tập 1: Hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống

 1. This is_____ (my/I) book and that is (your/ you) ______book.

 2. Music is______ (I/ my) favourite subject.

 3. _________ (I/ My) want to be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor.

 4. Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.

 5. (Nam and Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice and friendly.

 6. Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.

 7. (Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.

 8. What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.

 9. How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?

 10. _______ (She/ Her) is ten years old

 11. _______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.

Đáp án

 1. This is my book and that is your book.

 2. Music is my favourite subject.

 3. I want to be a teacher and my sister wants to be a doctor.

 4. Mai likes English but her brother doesn’t.

 5. Nam and Lan’s teacher is very nice and unfriendly.

 6. Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.

 7. Those students’ school bags are very heavy.

 8. What is your father’s job?/ – He is an engineer.

 9. How old is your sister?/ – She is ten years old

 10. The women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.

Bài tập 2: Hãy chọn một trong 3 phương án sau để hoàn thành câu

1. The bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.

2. Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.

3. __(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.

4. That old man is kind to __ (our/ us/ we).

5. William and Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.

6. My car is new but __(her/ hers/ she) is old.

7. The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.

8. I want to sit between you and __(he/ him/ his).

9. She has an apple in __ (she/ her/ hers) hand.

10. Bob and Ted live near __(them/ their/ they) school.

Đáp án

 1. The bird sang its happy tune.

 2. Listen to her.

 3. His uncle is a doctor. He is a nice person

 4. That old man is kind to us.

 5. William and Tracy love their dogs so much.

 6. My car is new, but hers is old.

 7. The teacher told us an interesting story.

 8. I want to sit between you and him

 9. She has an apple in her hand

 10. Bob and Ted live near their school

Bài tập 3: Hãy điền một đại từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu

 1. __ am sitting on the sofa.

 2. __ are watching TV.

 3. Are____from England?

 4. __ is going home.

 5. ____are playing football.

 6. __ is a wonderful day today.

 7. __ are speaking English.

 8. Is_______ Kevin’s sister?

 9. __ are swimming in the pool.

 10. Are____ in the cinema?

  Đáp án

  1. I am sitting on the sofa.

  2. We/They are watching TV.

  3. Are you/ they from England?

  4. He/ She is going home.

  5. They are playing football.

  6. It is a wonderful day today.

  7. We/ They are speaking English.

  8. Is she Kevin’s sister?

  9. You/ We are swimming in the pool.

  10. Are they in the cinema?

Bài tập 4: Điền đại từ thích hợp thay thế cho danh từ trong ngoặc

 1. ……….is dancing. (John)

 2. ……….is black. (the car)

 3. ………. are on the table. (the books)

 4. ………. is eating. (the cat)

 5. ………. are cooking a meal. (my sister and I)

 6. ………. are in the garage. (the motorbikes)

 7. ………. is riding his motorbike. (Nick)

 8. ………. is from England. (Jessica)

 9. ………. has a sister. (Diana)

 10. Have ………. got a bike, Marry?

  Đáp án

  1. He is dancing.

  2. It is black.

  3. They are on the table.

  4. It is eating.

  5. We are cooking a meal.

  6. They are in the garage.

  7. He is riding his motorbike.

  8. She is from England.

  9. She has a sister.

  10. Have you got a bike, Marry?

Bài tập 5: Điền đại từ thích hợp vào chỗ trống

 1. ……….am sitting on the chair.

 2. ………. are listening radio.

 3. Are………. from Australia?

 4. ………. is going school.

 5. ………. are cooking dinner.

 6. ………. was a nice day yesterday.

 7. ………. are watching TV.

 8. Is ……….Marry’s sister?

 9. ………. are playing in the room.

 10. Are ………. in the supermarket?

  Đáp án

  1. I am sitting on the chair.

  2. We are listening radio.

  3. Are you from Australia?

  4. He is going school.

  5. They are cooking dinner.

  6. It was a nice day yesterday.

  7. We are watching TV.

  8. Is she Marry’s sister?

  9. You are playing in the room.

  10. Are they in the supermarket?

Bài tập 6: Điền vào chỗ trống bằng tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu

 1. I’ve got a watch. This is _ watch.

 2. My friends and I have got sweets. The sweets are _.

 3. Mum has got a new bag. That’s _ bag.

 4. Peter has got a kite. The kite is _.

 5. My brothers have got kites. The bikes are __.

 6. Karen has got a dog. That’s __ dog.

 7. She has a new cat. It is __.

 8. You have a new toy. It is __.

 9. The coat belongs to me. It is __.

 10. The chair belongs to Mary. It is __

 11. I have a new book. It is __.

 12. They have new pillows. It is __.

  Đáp án

  1. my

  2. ours

  3. her

  4. his

  5. his

  6. her

  7. hers

  8. yours

  9. mine

  10. hers

  11. mine

  12. theirs

Bài tập 7: Đọc email. Chọn những từ phù hợp và điền vào chỗ trống

Dear Christian,

My name is Emily and I want to be _____ (1) e-pal. I am seven years old and I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my free time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India and her father is from Germany. Please write soon and tell _____ (6) all about you family and friends.

Best wishes,

Emily

1. A. yours

B. your

C. you

2. A. be

B. can

C. have got

3. A. you

B. your

C. yours

4. A. am

B. is

C. are

5. A. She

B. Hers

C. Her

6. A. I

B. me

C. my

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. B

Bài tập 8

1. (I) _________ sister is ten years old

2. (He) _________ eyes are blue

3. (They) _________ car is red

4. (We) _________ dog is white

5. (You) _________ bicycles are old

6. (She) _________ house is big

7. (He) _________ father is doctor

8. (I) _________ sister is Mary

Đáp án

1. (I) ___My_____ sister is ten years old

2. (He) ____His_____ eyes are blue

3. (They) ___Their______ car is red

4. (We) ___Our______ dog is white

5. (You) ____Your_____ bicycles are old

6. (She) ____Her_____ house is big

7. (He) ___His____ father is doctor

8. (I) ___My______ sister is Mary

Bài tập 9: Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

 1. ……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.

 2. Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?

 3. My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.

 4. Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.

 5. Adam, do…… think…… should all bring some food with us to your party?

 6. Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?

 7. Alice asked me about that book. Did you give……to…….

 8. I met Bill today, he went out with……girlfriend.

 9. Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?

 10. They paid Michael Bay a lot of money to make this film. They must like……very much.

 11. I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met……recently?

 12. I have two brothers and one sister; ……sister is a student.

 13. This is where we live. Here is…… house.

 14. Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.

 15. What’s……name? – I’m Alan.

 16. My son told……that I need to stop smoking.

  Đáp án

  1. I – he – it

  2. you

  3. she – it

  4. they

  5. you – you

  6. you – they

  7. it – her

  8. his

  9. us

  10. him

  11. them

  12. my

  13. our

  14. their

  15. your

  16. me

3. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Choose the correct item

1. This isn’t her skirt. ________ is blue.

A. Hers

B. Her

C. She

D. He

2. ______ daughter is a teacher.

A. Our

B. Ours

C. Us

D. We

3. This is my new dress. Look at _____!

A. I

B. mine

C. me

D. my

4. Linda is _______ cousin.

A. him

B. he

C. he’s

D. his

5. This craft isn’t mine. It’s _______.

A. Him

B. She

C. Hers

D. Them

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. D

5. C

Exercise 2: Circle the correct item

1. Linda is my/ mine sister

2. Look at the leaves of the tree/ the tree leaves

3. He is a friends of her/ hers.

4. That car is their/ theirs

5. These toys are your/ yours

Đáp án:

1. Linda is my sister

2. Look at the leaves of the tree

3. He is a friends of hers.

4. That car is theirs

5. These toys are yours

Exercise 3: Choose the correct answer

1. These toys are _______.

A. you

B. your

C. yours

2. I love ______ grandparents.

A. mine

B. me

C. my

3. _____ children are young.

A. They’re

B. They

C. Their

4. That CD is _____.

A. mine

B. my

C. me

5. These clothes aren’t ______.

A. our

B. ours

C. we

6. Your bike is a lot faster than __________________.

A. my

B. its

C. mine

7. The book is _________________ but you’re welcome to read it.

A. mine

B. yours

C. my

8. _____________ dog is always so friendly

A. There

B. They

C. Their

9. My sister gets along well with _____________.

A. yours

B. you

C. your

10. I looked everywhere for my keys but I could only find _____________.

A. your

B. yours

C. them

Đáp án:

1. C

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. A

10. C

Exercise 4: Read the story and fill in the blanks with proper words

Last year we went to Antalya to visit 1) ____________ grandparents. 2) ____________ were very glad to see 3) ____________. 4) ____________ was a very good holiday for 5) ____________. We went swimming with 6) ____________brother. 7) ____________ swims well. 8) ____________ had picnics all together. The picnics were very funny. My grandmother made sandwiches for 9) ____________. 10)____________ makes really delicious sandwiches. I love all 11) ____________ meals.

12) ____________ father and mother went to discos at night. 13) ____________ like dancing and at the weekend 14) ____________ go to a dance club. While 15) ____________ parents were out, 16) ____________ grandfather told us funny stories. 17) ____________ laughed all night. 18) ____________grandmother made pop-corn for 19) ____________.

In the mornings 20) ____________had breakfast in the garden. 21) ____________ was full of flowers. There were ducks and hens in the garden. 22) ____________ played with the ducks and the hen. 23) ____________ were very lovely. 24) ____________ was a very beautiful holiday. 25) ____________ am waiting for next visit to 26) ____________ parents impatiently.

Đáp án:

Last year we went to Antalya to visit our grandparents. They were very glad to see us. It was a very good holiday for us. We went swimming with our brother. He swims well. We had picnics all together. The picnics were very funny. My grandmother made sandwiches for us. She makes really delicious sandwiches. I love all her meals.

Our father and mother went to discos at night. They like dancing and at the weekend they go to a dance club. While our parents were out, our grandfather told us funny stories. We laughed all night. Our grandmother made pop-corn for us.

In the mornings we had breakfast in the garden. It was full of flowers. There were ducks and hens in the garden. We played with the ducks and the hen. They were very lovely. It was a very beautiful holiday. I am waiting for next visit to our parents impatiently.

Exercise 5: Fill in the blanks with proper words

1. My father goes to work by ____________ car. ____________ drives well.

2. ____________ is boring to stay at home. There is nothing to do.

3. In ____________ free time, I play the piano with ____________ mother

4. My little cat is very lovely. ____________ loves milk.

5. Su and Ali are good friends. ____________ are always together.

6. Anna plays football on Saturday nights. ____________ plays wonderful.

7. I bought a new bicycle. ____________ is red.

8. Jane has already eaten her lunch, but I’m saving____mine______until late.

9. Mary has broken ______leg

10. My father and I will fix my bike tomorrow. ______was broken two days ago.

11. “ _________pencil is broken. Can I borrow _________?

12. Jim’s car is very old._______bought it two years ago. I bought ________car three years ago but mine still looks better than ___________________.

13. Excuse me, is this _______bag, Anna?- “No, it’s __________

14. ‘ Is that Mr. and Mrs. Smith’s house?”- No, ________is in the next street’.

Đáp án:

1. My father goes to work by _____his_______ car. _______He_____ drives well.

2. ______It______ is boring to stay at home. There is nothing to do.

3. In ____my________ free time, I play the piano with _____my______ mother

4. My little cat is very lovely. _______It_____ loves milk.

5. Su and Ali are good friends. _____They_______ are always together.

6. Anna plays football on Saturday nights. _____She_______ plays wonderful.

7. I bought a new bicycle. _____It_______ is red.

8. Jane has already eaten her lunch, but I’m saving____mine______until late.

9. Mary has broken __her____leg

10. My father and I will fix my bike tomorrow. ___It___was broken two days ago.

11. “ ___My______pencil is broken. Can I borrow ____yours_____?

12. Jim’s car is very old.___He____bought it two years ago. I bought ____my____car three years ago but mine still looks better than __________his_________.

13. Excuse me, is this _____your__bag, Anna?- “No, it’s _____mine_____

14. ‘ Is that Mr. and Mrs. Smith’s house?”- No, _theirs_______is in the next street’.

Exercise 6: Choose the correct word

1. This car belongs to my father, so it’s _________ car.

A. her

B. our

C. his

D. my

2. Lucy, I don’t like _________ dark hair.

A. my

B. her

C. his

D. your

3. Lora is helping _________ sister now.

A. his

B. her

C. our

D. you

4. My teachers live in _________ country houses.

A. her

B. his

C. their

D. mine

5. Anne met ____________ old friend at the market

A. his

B. hers

C. her

D. mine

Đáp án:

Exercise 7: Read and write one word

Hi! I’m Zoe. I’m in Class 7. This is our classroom. It’s very nice. And this is _______ (1) class teacher. _______ (2) name is Mrs. Brown. We’ve got an art teacher, too. _______ (3) name is Mr. Shaw. These are _______ (4) classmates. This is Nikki and this is Diana. They’re sisters.

This is _______ (5) pet iguana. It’s green and brown. _______ (6) name is Coco.

Đáp án:

Hi! I’m Zoe. I’m in Class 7. This is our classroom. It’s very nice. And this is ____my___ (1) class teacher. ___Her____ (2) name is Mrs. Brown. We’ve got an art teacher, too. ___His____ (3) name is Mr. Shaw. These are ____my___ (4) classmates. This is Nikki and this is Diana. They’re sisters.

This is ____my___ (5) pet iguana. It’s green and brown. ____Its___ (6) name is CocoSource link edu

Trả lời