50 Bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết – 2023


Chúng tôi sưu tầm và biên soạn bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

1. Định nghĩa đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định (tiếng Anh: Demonstrative Pronouns) là những từ sử dụng để chỉ người hoặc vật, dựa vào khoảng giữa người nói đến đối tượng họ đang muốn nhắc đến.

Ví dụ:

Đây là bạn mới của lớp tôi.

Đó là những đứa con của tôi. Chúng rất dễ thương phải không.

2. Vị trí của đại từ chỉ định trong câu

Do là một loại đại từ nên trong cấu trúc Tiếng Anh, đại từ chỉ định có thể giữ các vị trí, vai trò sau:

50 Bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết (ảnh 1)

Vị trí của đại từ chỉ định trong câu

Đại từ chỉ định làm chủ ngữ

Ví dụ:

Đây là ô tô của tôi.

Đó là bạn thân của tôi.

Đại từ chỉ định làm tân ngữ

Ví dụ:

Tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó.

Tôi không yêu cầu điều này.

Đại từ chỉ định đứng sau giới từ (trong cụm giới từ)

Ví dụ:

Bạn có thể cho tôi biết tác dụng của loại mỹ phẩm này không?

Liệt kê các thành phần trong món ăn đó.

3. Cách dùng đại từ chỉ định

Có tất cả 4 đại từ chỉ định trong tiếng Anh, đó là: this, that, these, those.

Dưới đây là cách dùng tổng quát của các đại từ chỉ định:

Đi với danh từ số ít

Đi với danh từ số nhiều

Khoảng cách

This (này)

These (những cái này)

Gần

That (kia, đó)

Those (những cái kia)

Xa

3.1. Đại từ chỉ định This and These

Cách dùng các đại từ chỉ định this và these như sau:

Nói về người hoặc vật ở khoảng cách gần với người nói

Ví dụ: 

Tôi thích cái túi này.

Đây là những bông hoa nhiều màu sắc.

Dùng để giới thiệu một ai đó

Đây là Mike.

Đây là bố mẹ tôi.

Chỉ sự việc sắp được nói đến

Hãy cho tôi biết về nội dung của câu chuyện này. Tôi muốn biết.

Hãy nhìn những con chó này! Chúng rất dễ thương phải không?

3.2. Đại từ chỉ định That and Those

Tương tự như This và these, đại từ chỉ định That và those cũng có 3 cách dùng:

Nói về người hoặc vật ở khoảng cách xa so với người nói

Ví dụ: 

Nhìn sang người phụ nữ mặc váy hoa đằng kia. Đó là mẹ tôi.

Đó là những chiếc mũ của Mike.

Khi muốn xác định hay nhận dạng người nào

Ví dụ:

Có phải Anna đó không?

Đó có phải là con của ông bà Smith không?

Nói đến sự việc ở trong quá khứ hoặc vừa mới xảy ra.

Ví dụ:  

Điều đó thật tệ. Nó sẽ khiến tôi bị khiển trách.

Những bông hoa đó đã héo.

4. Bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

50 Bài tập Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết (ảnh 2)Bài tập về this that these those

Bài tập 1: Điền đại từ chỉ định vào ô trống sao cho phù hợp nghĩa nhất

 1. ………………. shirt looks great. (That, Those)

 2. ………………. is a beautiful day today. (That, This)

 3. Look at ………………. man over there. (this, that)

 4. Do you like ………………. Flowers? (that, those)

 5. I love ………………. shoes but I don’t like ………………. Shirt. (these, that), (those, that)

 6. What are the answers to ………………. questions? (this, these)

 7. Let’s watch a movie. – ………………. a good idea. (This is, That’s)

 8. This book isn’t very good , but ………………. book’s great.

 9. Whose house is ………………. (those, that)

Đáp án:

1. That

2. This

3. That

4. Those

5. These/that

6. These

7. That

8. That

9. That’s

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống sử dụng this/that/these/those để hoàn thành các câu bên dưới

 1. Can you bring me ____magazine, I want to read it before I go to bed.

 2. My mother likes____ vase, the one over there. She said she bought it at the bazaar.

 3. ____batteries in my hand are the most powerful.

 4. I never liked____ silk flowers, the ones they sell on the bridge.

 5. ____are my children’s toys, I am surprised they are in that basket.

 6. Here, take____ pill and you will feel better by the morning.

 7. It’s very delicious! In fact,__ is the best spaghetti I have had in my life.

 8. Take the wheel, I am going to take a look at____ noise in the back.

 9. ____shoes are so old, I didn’t even know they were there.

 10. I don’t feel comfortable at ____place, I think I will go home.

Đáp án:

1. That

2. That

3. These

4. Those

5. Those

6. This

7. This

8. That

9. Those

10. This

Bài tập 3: Chuyển đổi từ dạng số ít sang số nhiều hoặc số nhiều sang số ít như trong các ví dụ dưới đây

 1. Is this bed comfortable?

 2. Is that Eleni’s English book?

 3. These are not my toys.

 4. These boxes are Ana’s.

 5. Is that jacket Roy’s?

 6. Are these dictionaries Andre’s?

 7. Those are mine.

 8. This building is very old.

 9. This is a good exercise.

 10. These are the old dresses.

Đáp án:

 1. Are these beds comfortable

 2. Are those Eleni’s English books

 3. This is not my toy

 4. This box is Ana’s

 5. Are those jackets Roy’s

 6. Is this dictionary Andre’s

 7. That is mine

 8. Those buildings are very old

 9. These are good exercises

 10. This is the old dress

Bài tập 4: Một số bài tập minh hoạ

 1. Can you bring me ____magazine, I want to read it before I go to bed.

 2. My mother likes____ vase, the one over there. She said she bought it at the bazaar.

 3. ____batteries in my hand are the most powerful.

 4. I never liked____ silk flowers, the ones they sell on the bridge.

 5. ____are my children’s toys, I am surprised they are in that basket.

 6. Here, take____ pill and you will feel better by the morning.

 7. It’s very delicious! In fact,__ is the best spaghetti I have had in my life.

 8. Take the wheel, I am going to take a look at____ noise in the back.

 9. ____shoes are so old, I didn’t even know they were there.

 10. I don’t feel comfortable at ____place, I think I will go home.

Đáp án:

1. That

2. That

3. These

4. Those

5. Those

6. This 

7. This

8. That

9. Those

10. This

Bài tập 5: Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

 1. Those woman _ (tobe) are professors.

 2. __ (tobe) that your sister over there?

 3. Those cherries __ (tobe) very delicious.

 4. That book _ (not/tobe) very interesting.

 5. __(tobe) these what you mean?

 6. __ (belong) to the Shawn?

 7. Those __ (tobe) my favourite foods.

 8. That __ (tobe) very cheap clothe.

 9. Who __ (live) in this house with you?

 10. Those __ (tobe) my best friends Lin and Frank.

Đáp án:

 1. are (vì danh từ số nhiều)

 2. is (vì danh từ số ít)

 3. are (vì danh từ số nhiều)

 4. isn’t (vì danh từ số ít)

 5. are (vì danh từ số nhiều)

 6. Does…belong (vì danh từ số ít)

 7. are (vì danh từ số nhiều)

 8. is (vì danh từ số ít)

 9. lives (vì danh từ số ít)

 10. are (vì danh từ số nhiều)

Bài tập 6: Sắp xếp thành các câu hoàn chỉnh

 1. What/this/is?Is/teacher/that/her?

 2. Salim/song/this/likes.

 3. Now/about/that/of/him/new/girlfriend/me/tell.

 4. If/we/on/hard/to/football/goes/raining/’ll/it/that/play.

 5. This/ball/his/that/is/ball/over/is/in/over/hand/and/there/his.

 6. These/Jack’s/those/friends/there/and/are/my/over/are/over.

 7. That/door/asked/she/windows/knocked/new/guy/the/and/want/on/if.

 8. is/good/her/idea/this/a/essay/for.

 9. Sam/bananas/enjoys/with/chocolates/really/these.

Đáp án:

 1. What is this?

 2. Salim likes this song.

 3. Now tell me that new girlfriend of him.

 4. If it goes on raining that hard, we’ll have to play football.

 5. This is his ball in his hand and that is my ball over there.

 6. These are Jack’s friends and those are my friends over there.

 7. That guy knocked on the door and asked if she want new windows.

 8. This is a good idea for her essay.

 9. Sam really enjoys those chocolates with bananas.

Bài tập 7: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

 1. This are my best friend Sunny playing tennis in the garden.Is those her notebooks over there on the table?

 2. Who was these men you talked to last night?

 3. Do you think that seventeen grammar questions are very easy or difficult?

 4. This bananas are yellow, but those bananas over here are green.

 5. Take one of that books from this pile.

 6. Everyone does it this days.

 7. She is leaving those Monday.

 8. Waiter, I think these wine is off.

 9. Is those restaurant delicious?

 10. Aren’t this your friend Nicky?

 11. Gray is right, those is the best thing to do when he has a decision to make.

 12. Jin is so realistic. These is why she love his drawing.

Đáp án:

1. are ➔ is (vì best friend là danh từ số ít)

Correct: This is my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is ➔ Are (vì notebooks là danh từ số nhiều)

Correct: Are those her notebooks over there on the table?

3. these ➔ this (vì men là danh từ số ít)

Correct: Who was this men you talked to last night?

4. that ➔ those (vì questions là danh từ số nhiều)

Correct: Do you think those seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This ➔ These (vì bananas là danh từ số nhiều)

Correct: These bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. that ➔ those (vì books là danh từ số nhiều)

Correct: Take one of those books from this pile.

7. this ➔ these (vì days là danh từ số nhiều)

Correct: Everyone does it these days.

8. those ➔ that (vì Monday là danh từ số ít)

Correct: She is leaving that Monday.

9. these ➔ this (vì wine là danh từ số ít)

Correct: Waiter, I think this wine is off.

10. those ➔ that (vì restaurant là danh từ số ít)

Correct: Is that restaurant delicious?

11. Aren’t ➔ isn’t (vì friend là danh từ số ít)

Correct: Isn’t this your friend Nicky?

12. those ➔ that (vì thing là danh từ số ít)

Correct: Gray is right, that is the best thing to do when he has a decision to make.

13. These ➔ this (vì điều được nói đến là số ít)

Correct: Jin is so realistic. This is why she love his drawing.

Bài tập 8: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. digital/ is/ camera/ that/ Mai’srulers/ those/ my/ are/ new

 2. my/ paper/ These/ new / are/ books

 3. black/ These/ are/ shoes

 4. brother/ there/ Is/ your/ that/? / over

 5. beautiful/ are/ flowers/ Those

 6. dog/ intelligent/ Hoa’s / is

 7. this/ beautiful/ ?/ Is/ picture/ so

Đáp án:

 1. That is Mai’s digital camera.

 2. These are my new paper books.

 3. These shoes are black.
  Or: Those are black shoes.

 4. Is that your brother over there?

 5. Those flowers are beautiful.
  Or: Those are beautiful flowers.

 6. Hoa’s dog is intelligent.

 7. Is this picture so beautiful?

Bài tập 9: Hoàn thành với minh chứng phù hợp

 1. (Talking about a book in your hand) How could you buy something like_____________________?

 2. (With a bowl of cherries on your lap)_____________________cherries are delicious!

 3. (During a long walk) I should have worn_____________________shoes I bought in Greece last year;_____________________have never been comfortable.

 4. Could you bring me_____________________book I left in the garden?

 5. (From the marriage vows) To have and to hold from_____________________day forward.

 6. I hate_____________________books which tell you: “_____________________is what you have to do to become rich.”.

 7. (About a picture hanging on the wall)_____________________are my children.

 8. (About a picture you’ve just taken from your wallet)_____________________is my wife.

Đáp án:

 1. (Talking about a book in your hand) How could you buy something like this?

 2. (With a bowl of cherries on your lap) These cherries are delicious!

 3. (During a long walk) I should have worn those shoes I bought in Greece last year; these have never been comfortable.

 4. Could you bring me that book I left in the garden?

 5. (From the marriage vows) To have and to hold from this day forward.

 6. I hate those books which tell you: ” this is what you have to do to become rich.”.

 7. (About a picture hanging on the wall) those are my children.

 8. (About a picture you’ve just taken from your wallet) This is my wife.

Bài tập 10: Hoàn thành câu với that, those, this or these

 1. Waiter, I’m sorry to say it but_____________cake you have just served me is awful.

 2. I met him two five hours ago_____________morning.

 3. Look at_____________kids playning in the garden over there; they’re so cute.

 4. Take one of_____________files from that table.

 5. He was sitting on_____________rocking chair he had bought from the flea market.

 6. Many parents complain about their children_____________days.

 7. Are you leaving_____________weekend?

 8. The jeans you have bought today are better than_____________you bought last month.

 9. We used to do it differently in_____________days

 10. You know the books I am carrying are just fantastic. I think_____________books will keep me company during this summer holiday.

Đáp án:

 1. Waiter, I’m sorry to say it but this cake you have just served me is awful.

 2. I met him two five hours ago this morning.

 3. Look at those kids playing in the garden over there; they’re so cute.

 4. Take one of those files from that table.

 5. He was sitting on that rocking chair he had bought from the flea market.

 6. Many parents complain about their children these days.

 7. Are you leaving this weekend?

 8. The jeans you have bought today are better than those you bought last month.

 9. We used to do it differently in those days

 10. You know the books I am carrying are just fantastic. I think these books will keep me company during this summer holiday.

5. Bài tập vận dụng Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

Bài 1: Chọn một trong bốn đại từ chỉ định: This, that, these, those điền vào chỗ trống các câu dưới đây

1. Look at __________  newspaper here.

2.  __________   are my grandparents, and  __________  people over there are my friend’s grandparents.

3.  __________   building over there is the Chrysler Building.

4.  __________   is my mobile phone and  __________   is your mobile phone on the shelf over there.

5.  __________   photos here are much better than  __________   photos on the book.

6. __________  was a great evening.

7. Are  __________   your pencils here?

8.  __________  bottle over there is empty.

9.  __________   bricks over there are for your chimney.

10. John, take  __________   folder and put it on the desk over there.

Đáp án:

1. this

2. These – those 

3. That

4. This – that 

5. These – those 

6. That 

7. these 

8. That

9. Those 

10. this

Bài 2: Điền một đại từ chỉ định phù hợp để hoàn thành câu 

1. Pass me ………..  magazine, please.

2. Look! I have ……….. photo of Joan in my wallet.

3. Look at ……….. magazine here. It’s great.

4. Pass me ……….. pencils. They are on the desk.

5. Come here. Is ……….. your key?

6. Who’s ……….. person in the street?

7. Give me ……….. books, please.

8. ……….. questions are difficult. Can you help me?

9. ……….. is my brother, Jack.

10. ……….. are my sisters, Olivia and Jenny.

11. Come here. Look at ……….. picture.

12. Look at ……….. clouds.

Đáp án:

1. that

2. this

3. this

4. those

5. this

6. that

7. those

8. these

9. this

10. these

11. this

12. those

Bài 3: Viết lại những câu sau bằng cách thay đổi đại từ số ít sang đại từ số nhiều

Ex: This car is new. => These cars are new. 

1. This orange is very nice.

______________________

 

2. That student writes well.

______________________

 

3. That house is near the beach.

______________________

 

4. This book belongs to George.

______________________

 

5. That dog barks all night.

______________________

 

6. That computer is old.

______________________

 

7. This lesson is very difficult.

______________________

 

8. That person sings badly.

______________________

 

9. This exercise is easy.

______________________

 

10. This man works at my shop.

______________________

Đáp án:

1. These oranges are very nice.

2. Those students write well.

3. Those houses are near the beach.

4. These books belong to George.

5. Those dogs bark all night.

6. Those computers are old.

7. These lessons are very difficult.

8. Those people sing badly.

9. These exercises are easy.

10. These men work at my shop.

Bài 4: Chọn một đại từ chỉ định phù hợp để hoàn thành những câu sau 

1. I can tell ________ you worked very hard. (those/ that)

2. Will all ________  people attend the ceremony? (that/ these)

3. I can tell ________ he is upset. (those/ that) 

4. ________  people are ecstatic about the performance. (These/ That)

5. ________  animals are very hungry. (This/ Those)

6. We will take ________  chairs inside the living room. (those/ that) 

7. Do you know ________  he told the truth? (that/ these) 

8. ________  is my favourite restaurant to eat at. (This/ Those) 

9. ________  shops are having a sale on Saturday. (Those/ That) 

10. I can tell ________  is the last chance I will get. (these/ this) 

11. Do you know ________  rules? (that/these) 

12. Should we bring ________  flowers home. (those/ that) 

13. I know ________  you are upset. (these/ that)

14. ________  days are my last in the school. (These/ This)

Đáp án:

1. that 

2. these 

3. that

4. These

5. Those

6. those

7. that 

8. This 

9. Those 

10. this

11. these

12. those

13. that

14. These 

Bài 5: Gạch chân những đại từ chỉ định hay tính từ chỉ định trong mỗi câu dưới đây

Viết DP (Demonstrative pronoun) nếu từ đó là đại từ chỉ định, viết DA (Demonstrative adjective) nếu đó là tính từ chỉ định. 

1. ___ Those cattle are running away.

2. ___ This is the last straw.

3. ___ I gave you those books yesterday.

4. ___ I will forget this if I don’t write it down.

5. ___ These actors are very skilled.

6. ___ I can readily see that.

7. ___ This fruit is rotten.

8. ___ Give me that hat.

9. ___ That is all there is.

10. ___ Those are stinky

Đáp án:

1. DA – Those cattle are running away.

2. DP –  This is the last straw.

3. DA – I gave you those books yesterday.

4. DP – I will forget this if I don’t write it down.

5. DA – These actors are very skilled.

6. DP –  I can readily see that.

7. DA – This fruit is rotten.

8. DA – Give me that hat.

9. DP –  That is all there is.

10. DP –  Those are stinky.

Bài 6: Gạch chân những đại từ chỉ định trong đoạn văn dưới đây (không gạch chân những tính từ chỉ định)

(Có 10 đại từ chỉ định cần tìm)

These are the worst brownies I have ever tasted. That is the truth. Such is baking, but none are edible. I should try these cookies instead. I will have this or that, and find something delicious. I will forget this ever happened and eat those brownies again. I tasted two cookies and neither is much better than the brownies. This is awful. Such is life!

Đáp án:

These are the worst brownies I have ever tasted. That is the truth. Such is baking, but none are edible. I should try these cookies instead. I will have this or that, and find something delicious. I will forget this ever happened and eat those brownies again. I tasted two cookies and neither is much better than the brownies. This is awful. Such is life!

Bài 7: Trong đoạn văn dưới đây, hãy gạch chân các từ “such”, “none” và “neither” ở vị trí chúng được dùng như đại từ chỉ định

Neither my brother nor I enjoy eating eggs. Our mom would ask if we liked them fried or scrambled, and we’d answer “Neither.” Such was our preference, but our mom didn’t give up. One day, she presented us with a new breakfast. It had cheese, olives, peppers, and sausage. My brother and I looked for eggs and saw none, so we ate them all. Neither one of us had ever such a delicious breakfast. Such was our first experience with an omelet – but definitely not our last!

Đáp án:

Neither my brother nor I enjoy eating eggs. Our mom would ask if we liked them fried or scrambled, and we’d answer “Neither.” Such was our preference, but our mom didn’t give up. One day, she presented us with a new breakfast. It had cheese, olives, peppers, and sausage. My brother and I looked for eggs and saw none, so we ate them all. Neither one of us had ever such a delicious breakfast. Such was our first experience with an omelet – but definitely not our last!

Bài 8: Trong những câu dưới đây. Nếu “such”, “none” hoặc “neither” được sử dụng như đại từ chỉ định thì viết DP, nếu chúng được sử dụng như tính từ chỉ định thì viết DA vào bên cạnh mỗi câu

1. I had such a good time last night. ______

2. Such is life in a rural neighborhood. _______

3. Such strength you have! _____

4. None of these dresses fit. _____

5. I looked for more pencils but found none. _____

6. There are none left for me. _____

7. Neither is more qualified than the other. _____

8. If you give Michelle a choice, she’ll pick neither. _____

9. Neither Fred nor I have been to the skate park. _____

Đáp án:

1. I had such a good time last night. (DA)

2. Such is life in a rural neighborhood. (DP)

3. Such strength you have! (DA)

4. None of these dresses fit. (DA)

5. I looked for more pencils but found none. (DP)

6. There are none left for me. (DP)

7. Neither is more qualified than the other. (DP)

8. If you give Michelle a choice, she’ll pick neither. (DP)

9. Neither Fred nor I have been to the skate park. (DA)

Bài 9: Gạch chân các đại từ chỉ định trong mỗi câu dưới đây

Viết S nếu đại từ đó làm chủ ngữ (Subject pronoun), viết O nếu đại từ đó làm tân ngữ (Object pronoun). 

1  ___ These look really difficult.

2. ___ I cannot forget this.

3. ___ That was really awesome.

4. ___ Mom said I couldn’t buy those.

5. ___ Did you bake these?

Đáp án:

 

1. S – These look really difficult. 

2. O –  I cannot forget this

3. S –  That was really awesome. 

4. O –  Mom said I couldn’t buy those

5. O – Did you bake these?Source link edu

Trả lời