50 Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án chi tiết – 2023


Chúng tôi sưu tầm và biên soạn bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather

I. Lý thuyết

1. Tổng hợp kiến thức về cấu trúc Prefer

Chúng ta sẽ dùng cấu trúc Prefer to V hoặc Prefer Ving để diễn tả thích làm việc gì hơn. Để hiểu rõ hơn về hai cấu trúc này, hãy tham khảo qua phần thông tin bên dưới nhé!

50 Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án chi tiết (ảnh 1)

Prefer something to something

E.g.: I prefer this T-shirt to the one you gave me yesterday.

(Em thích cái áo này hơn cái anh đã đưa em ngày hôm qua)

Prefer V-ing to V-ing

E.g.: I prefer doing the homework to hanging out with my friends. 

(Tôi thích làm bài tập hơn là ra ngoài chơi với bạn)

2. Tổng hợp kiến thức về cấu trúc Would prefer

Cũng giống như Prefer, cấu trúc Would prefer cũng được sử dụng khi muốn diễn đạt thích làm việc gì hơn. Tuy nhiên Would prefer được dùng trong bối cảnh trang trọng, còn prefer thì mang nghĩa thân mật hơn.

50 Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án chi tiết (ảnh 2)

Would prefer + to V + rather than + Vinf/ to V

Cấu trúc này được sử dụng để diễn đạt khi bạn muốn làm điều gì đó hơn. 

E.g.:

I would prefer to write a letter by hand rather than use email. 

(Tôi thích viết thư bằng tay hơn là sử dụng thư điện tử)

Would prefer to V

Cấu trúc này cũng được sử dụng để diễn tả thích làm việc gì hơn.

E.g.:

Do you want to go to the cinema? – Well, I would prefer to go to the zoo.  

(Bạn có muốn đi xem phim không? – Chà, tôi thích đi sở thú hơn)

3. Tổng hợp kiến thức về cấu trúc Would Rather

50 Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án chi tiết (ảnh 3)

Cấu trúc would rather ở thì hiện tại

Cấu trúc 1:

S + would rather + Vinf/ to V

Cũng tương tự với cấu trúc Would prefer to V, cấu trúc này cũng mang nghĩa là thích gì hơn.

E.g.: Mary would rather eat out tomorrow. 

(Jennie thích ra ngoài ăn hơn vào ngày mai)

Do you want to walk around? – Well, I would rather ride on a bike. 

(Em có muốn đi dạo xung quanh không?” – “Chà, em muốn đi bằng xe đạp hơn)

*Lưu ý:

Khi muốn thành lập câu phủ định với cấu trúc would rather ta đặt “not” sau would rather: S + would rather + not + Vinf/ to V

E.g.:

Jennie would rather not eat out tomorrow. 

(Jennie không thích ăn bên ngoài vào ngày mai hơn)

Do you want to walk around? – Well, I would rather not walk around. 

(Em có muốn đi dạo không?” – “Chà, em không muốn đi dạo đâu)

Cấu trúc 2:

S + Would rather + Vinf + than + Vinf

Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi muốn diễn đạt ý muốn thích làm điều gì đó hơn điều gì khác.

E.g.: I’d rather go to the cafe tonight than go to the movies. 

(Tối nay tôi thích đến quán cà phê hơn là đi xem phim)

Jennie would rather go on a trip tomorrow than today. 

(Jennie thích đi du lịch vào ngày mai hơn là hôm nay)

Cấu trúc would rather ở thể quá khứ 

Cấu trúc:

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn/ không muốn người khác làm một điều gì đó hơn là một việc khác.

E.g.: Should I stay in a hotel tonight? – I’d rather you stayed here with us. 

(Tôi có nên trú ở khách sạn tối nay không? – Tôi muốn anh ở lại đây với chúng tôi hơn)

Shall I tell them about Hoa? – No, I’d rather they didn’t know anything about her. 

(Tôi nói cho họ biết về Hoa nhé? – Không, tôi muốn họ không biết gì về cô ấy thì hơn)

*Lưu ý:

 • Ở cấu trúc trên, chúng ta dùng động từ ở thì quá khứ (came, did, …) nhưng những câu trong ví dụ lại mang nghĩa là hiện tại hoặc tương lai.

 • Khi muốn thành lập câu phủ định với cấu trúc này, ta dùng; Would rather somebody didn’t V.

E.g.:

I would rather you didn’t tell her anything I said to you.

(Tôi không muốn anh nói cho cô ấy bất cứ những gì tôi đã nói)

Hãy so sánh hai ví dụ dưới đây:

I’d rather go out now. 

(Tôi muốn ra ngoài ngay bây giờ)

I’d rather you went out now. (không dùng ‘I’d rather you go out now’)

(Anh muốn em ra ngoài ngay lúc này)

II. Bài tập áp dụng

Bài 1: Điền Prefer, Would Prefer hoặc Would rather vào chỗ trống sao cho phù hợp

 1. I don’t like cities. I …… to live in the country.

 2. “……….. tea or coffee?” – “Coffee, please.”

 3. “Do you want to go out this evening?” “I………. not”

 4. “Do you mind if I smoke?” “I………. you didn’t.”

 5. I………. you cooked dinner now.

 6. She …………. to stay here.

 7. They …………playing badminton to play football.

 8. I’m tired. I………… not to go out this evening.

 9. I ………… tea to coffee.

 10. I…………….. to go skiing this year rather than go on a beach holiday.

Đáp án

 1. prefer

 2. Would you prefer

 3. Would rather

 4. Would rather

 5. Would rather

 6. Would prefer

 7. Prefer

 8. Would rather

 9. Prefer

 10. Would prefer

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1, I usually have tea, but today I’d prefer___ coffee, please

A. have

B. having

C. to have

2, I like trekking in the mountains, but I prefer ___ on a sandy beac

A. lying

B. lie

C. to lie

3, John ___ volleyball to football.

A. prefer

B. prefers 

C. to prefer

D. preferring

4, I ___ watching TV to ___ to the radio.

A. prefer / listen

B. prefer / listening

C. prefer / listens

D. prefers / listening

5, They prefer _____

A. cake making to biscuit

B. biscuit to make a cake

C. making a cake to biscuit 

D. make biscuit to cake

6, “Which one is wrong?”

A. Jane and Judy don’t prefer talking to sleeping.

B. Jane and Judy prefer talking to sleeping.

C. Do Jane and Judy prefer talking to sleeping?

D. Does Jane and Judy prefer talking to sleeping?

7, Would you prefer _____ a comedy film rather than a horror movie?

A.  watched

B. watching

C. to watching

D. to watch

8, She would prefer _____ rather than lose her money.

A.  dying

B. dies

C. die

D. to die

9, I would prefer cinema _____ theater.

A.  by

B. from

C. to

D. rather than

10,  Sally would prefer to drive there _____ go by plane.

A.  then

B. to

C. rather then

D. rather than

Đáp án:

1, C

2, A

3, B

4, B

5, C

6, D

7, D

8, D

9, C

10, D

III. Bài tập vận dụng prefer, would rather, would prefer kèm đáp án

I. Choose the correct option.

 1. She …………………. eat a salad than a hamburger.

         would rather    prefer

     2.They ……………….. dogs. They don’t like cats.

        would rather    prefer

 1. I …………………. stay home today.

         would rather    prefer

 1. We ………………….. watching basketball.

        would rather    prefer

 1. Usually people ……………………. warm weather.

         would rather   prefer

 Đáp án:

 1. would rather

 2. prefer

 3. would rather

 4. prefer

 5. prefer

II. Choose the correct option.

 1. I…………………..buy the blue shirt.

 2. Why do you…………………..going out with Tom?

 3. I…………………..have the meeting at 6 pm.

 4. Normally, we…………………..going to the beach.

 5. I…………………..watch the football game.

 Đáp án:

 1. would rather

 2. prefer

 3. would rather

 4. prefer

 5. would rather

III. Rewrite using would rather

 1. I would like you to go home now.

……………………………………………………………………………

 1. I would prefer to go in December rather than in May.

………………………………………………………………………………..

 1. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. I prefer to walk rather than drive.

……………………………………………………………………………

 1. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.

……………………………………………………………………………

 1. I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

 1. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

 1. They would like to build a new house instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

 1. We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

 1. We would like you to do the work yourself.

……………………………………………………………………………

 Đáp án:

 1. I would rather you went home now.

 2. I would rather go in December than in May.

 3. I would rather start early than leave everything to the last minute.

 4. I would rather walk than drive.

 5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.

 6. I would rather you found a job.

 7. He would rather face the enemy than surrender.

 8. They would rather build a new house than repair the old one.

 9. We would rather you went to bed now.

 10. We would rather you did the work yourself.Source link edu

Trả lời