50 bài tập Câu bị động nâng cao có đáp án chi tiết – 2023


Chúng tôi sưu tầm và biên soạn bài tập Câu bị động nâng cao có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Câu bị động nâng cao đơn hiệu quả. Mời các bạn đón xem.

Bài tập Câu bị động nâng cao

A. Lý thuyết Cấu trúc Câu bị động đặc biệt

Phần I. Câu bị động với CÂU PHỦ ĐỊNH, CÂU HỎI YES/NO và CÂU HỎI WH- với các Thì.

* GHI NHỚ: Câu Bị động luôn chứa BE (có chia) + V-p2

I. CÂU PHỦ ĐỊNH VÀ CÂU HỎI YES/ NO

1. DẠNG 1: với các Thì có BE là Trợ động từchính

=> Dùng BE đó làm trợ động từ trong câu

-> phủ định BE với câu Phủ định.

-> cho BE lên đầu câu với câu Khẳng định. Vd:

Hiện tại tiếp diễn:

(-) S + AM/IS/ARE + NOT + BEING + VP2 (?) AM/IS/ARE + S + BEING + VP2?

=> Is the dog being beaten by him?

(có phải con chó của nó đang bị đánh bởi nó?)

=> The trees aren’t being watered. (những cái cây không được tưới nước)

2. DẠNG 2: với các Thì có thêm 1 hoặc nhiều trợ động từ khác ngoài

=> dùng trợ động từ đầu tiên đó là Trợ động từ chính. 

=> phủ dịnh nó hoặc cho nó lên đầu câu.

Vd: * Tương lai đơn:

(-) S + WILL + NOT (WON’T) + BE + VP2 (?) WILL + S + BE + VP2?

=> Will the house be built next month? (chiếc cầu sẽ được xây tháng tới chứ?)

=> The car won’t be built (chiếc xe sẽ không được sửa)

II.CÂU HỎI WH-

1. DẠNG 1: với WHERE/ WHEN/ WHY/ HOW

=> WHERE/ WHEN/ WHY/ HOW + DẠNG CÂU HỎI YES/NO?

Vd:

 • Why have you been defeated? (tại sao mày bị đánh bại?)
 • How was he killed? (Nó bị giết như thế nào?)

2. DẠNG 2: với WHAT, WHO, WHICH,

A. Khi WHAT/ WHO/ WHICH là đối tượng gây ra hành động.

WHAT/ WHO/ WHICH + DẠNG CÂU HỎI YES/ NO + BY?

Vd:

 • Who was the house built by? (ngôi nhà này được xây bởi ai?)
 • What has the plan been affected by? (Kế hoạch bị ảnh hưởng bởi cái gì?)
 • Which car were the children hit by? (Bọn trẻ bị đâm bởi xe nào?)
 • Có thể dùng BY WHOM hoặc BY WHAT thay cho dạng trên.

-> By whom was the house built?

-> By what has the plan been affected?

B. Khi WHAT/ WHO/ WHICH là chủ ngữ của bị động.

WHAT/ WHO/ WHICH + DẠNG CÂU HỎI YES/ NO (+BY + O)?

Vd:

 • Who was killedyesterday? (ai đã bị giết hôm qua?)
 • What has been done by them? (cái gì đã được làm bởi họ?)

Phần II. Bị động với Động từ mang tính BÁO CÁO ĐẠI CHÚNG. (hay Bị động: Người ta nói rằng, nghĩ rằng ……..)

(nghĩa của các từ tiếng Anh dưới đây tương ứng với nghĩa tiếng Việt theo thứ tự ở trên, như: BELIEVE = tin, RUMOUR = đồn…..)

 • PEOPE SAY THAT + S + V +O

(People believe/ think/ know/ rumour/ report/ expect/ suppose…..)

hoặc:

 • IT IS SAID THAT + S + V +O

(It is believed/ thought/ known/ rumoured/ reported/ expected/ supposed……)

===> S + IS/ ARE/ AM + SAID…… + TO + V + O

(áp dụng tương tự cho các Động từ khác)

* Cách dịch đơn giản nhất cho tất cả cấu trúc là:

NGƯỜI TA NÓI/ TIN/ BIẾT/ ĐỒN/ BÁO CÁO/ MONG ĐỢI/ GIẢ SỬ, CHO …… RẰNG

Vd: – People THINK that he lives here/ It IS THOUGHT that he lives here

=> HE IS THOUGHT TO LIVE HERE.

(người ta nghĩ rằng hắn sống ở đây)

* Trong đó:

 • Nếu V ở Hiện tại đơn, Tương lai đơn => TO + V-nguyên thể
 • Nếu V là câu Bị động ở Hiện tại đơn, Tương lai đơn => TO BE +Vp2
 • Nếu V ở Hiện tại tiếp diễn => TO BE + V+ing
 • Nếu V ở Quá khứ đơn => TO HAVE + Vp2
 • Nếu V là câu Bị động ở Quá khứ đơn => TO HAVE BEEN + Vp2

Ví dụ:

1. People SAY that he PLAYS football badly. 

=> trường hợp (1)

=> He IS SAID TO PLAY football badly (người ta nói rằng hắn chơi bóng đá kém)

2. It is BELIEVED that the men DIED in the expedition. 

=> trường hợp(4)

=> The men ARE BELIEVED TO HAVE DIED in the expedition (người ta tin rằng những người đàn ông đã chết trong chuyến thám hiểm)

3. People think that a plan WILL BE CREATED next month 

=> trường hợp(2)

=> A plan IS THOUGHT TO BE CREATED next month (người ta nghĩ rằng 1 kế hoạch sẽ được tạo ta tháng sau)

4. It is rumoured that some children WERE KIDNAPPED last week 

=> trường hợp(5)

=> Some children ARE RUMOURED TO HAVE BEEN KIDNAPPED last week. (người ta đồn rằng vài đưa trẻ đã bị bắt cóc)

* CHÚ Ý:

Chúng ta chỉ xét đến vế “Người Ta” ở thì HIỆN TẠI ĐƠN. Những câu nó ở Quá Khứ chưa thấy có trong đề CHÍNH THỨC bao giờ nên tỉ lệ gặp rất hiếm. Nếu gặp câu nào bên ngoài có thì có thể bỏ qua mà không cần bận tâm!

* Có thể có dạng: Vế “Người ta” ở Quá khứ Đơn còn vế sau ở Quá khứ hoàn thành

=> dùng dạng lùi thì với TO HAVE + V-p2.

ví dụ: They reported that the president had suffered heart attack.

A. The president was reported to suffer heart.

B. The president was reported to have suffered heart.

C. The president is reported to have suffered heart.

D. The president was reported to be suffering heart.

=> chọn B. vì vế sau xảy ra trước vế “người ta”.

(tuy nhiên dạng này nhiều khả năng cũng không thi vào).

PHẦN III. BỊ động với Cấu trúc: 1 động từ có 2 tân ngữ

Vd: – She GAVE ME A BOOK = She GAVE A BOOK TO ME

(Cô ta đưa tôi 1 quyển sách = Cô ấy đưa 1 quyển sách cho tôi.)

=> ME và A BOOK là 2 tân ngữ của GAVE (give).

– Một số Động từ thường đi với dạng này:

give (đưa, tặng): give sb sth/ give sth to sb (tặng, đưa ai cái gì)

send (gửi): send sb sth/ send sth to sb (gửi ai cái gì)

show (chỉ cho): show sb sth/ show sth to sb (chỉ cho ai cái gì)

tell (kể, nói cho): tell sb sth/ tell sth to sb (kể ai chuyện gì)

pay (trả): pay sb sth/ pay sth to sb (trả ai cái gì)

bring (mang lại): bring sb sth/ bring sth to sb (mang cho ai cái gì)

lend (cho mượn): lend sb sth/ lend sth to sb (cho ai mượn gì)

borrow (mượn): borrow sb sth/ borrow sth from sb (mượn ai cái gì)

offer (mời, đề nghị): offer sb sth/ offer sth to sb (mời ai cái gì)

(chú ý: để công thức được gọn chúng ta mặc định 1 Tân ngữ là NGƯỜI, 1 Tân ngữ là VẬT, nhưng có thể nhưng tân ngữ này cả người cả vật => cần linh hoạt trong các trường hợp khác)

CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

S + V + SB + STH / S + V + STH + TO/ FOR +SB

(1) => SB + BE (chia theo thì) + Vp2 + STH + BY + O

(2) => STH + BE (chia theo thì) + VP2 + TO/ FOR + SB + BY + O

(dùng TO phổ biến hơn. Có thể có FROM như từ BORROW)

Vd: – She gave me a book

(1) => I was given a book (by her)

(2) => A book was given to me (by her)

He often offers me a cigarette. (Hắn thường mời tôi 1 điếu thuốc.)

(1) => I am often offered a cigarette. (by him)

(Tôi thường được mời 1 điếu thuốc. (bởi hắn)

(2) => A cigarette is often offered to me (by him)

(Một điếu thiếu thường được đưa mời tôi (bởi hắn))

PHẦN IV. Bị động với cấu trúc: ĐỘNG TỪ GÂY RA 1 HÀNH ĐỘNG KHÁC CHO TÂN NGỮ.

Vd:

They ASKED ME TO GO out (Họ yêu cầu tôi đi ra ngoài)

=> I WAS ASKED TO GO out (by them) (Tôi bị yêu cầu đi ra ngoài)

===> Ở đây: tân ngữ đã bị tác động để gây ra 1 hành động khác => có 2 hành động trong 1 câu.

– Chúng ta chỉ xét đến các Động từ có dạng: V + O + DO/ TO DO STH (không xét đến sau nó là V+ing)

– Một số Động từ thuộc dạng này:

make (bắt, khiến cho) => make sb do sth: bắt ai làm gì

ask (yêu cầu, nhờ) => asked sb to do sth: yêu cầu ai làm gì

tell (ra lệnh, bảo) => tell sb to do sth: bảo ai làm gì

expect (mong đợi) => expect sb to do sth: mong đợi ai làm gì

force (bắt buộc) => force sb to do sth: bắt ai làm gì

allow (cho phép) => allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

order (ra lệnh) => order sb to do sth: ra lệnh cho ai làm gì.

encourage (khuyến khích): => encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì

let (cho phép) => let sb do sth: cho phép ai làm gì.

(LET chuẩn là không dùng cho dạng Bị động với loại này mà được chuyển thành ALLOW)

Tất cả các Động từ có dạng + O + DO/ TO DO STH đều có thể đưa vào dạng này – ngoại trừ LET hiếm khi gặp.

(LET thường được thay bằng ALLOW)

* CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

– S + V + SB/STH + V-nguyên thể/ TO + V-nguyên thể

=> SB/STH + BE(chia theo thì) + Vp2 + TO + V-nguyên thể (+ BY + O)

(vế sau giữ nguyên)

Vd: – Her father ALLOWED HER TO MARRY soon.

=> She WAS ALLOWED TO MARRY soon (by her father). (cô ấy được cho phép lấy chồng sớm)

– They MAKE US DRINK wine.

=> We ARE MADE TO DRINK wine. (chúng tôi bị bắt uống rượu)

Phần V. Bị động với các động từ chỉ cảm giác, cảm quan

Một số Động từ thuộc dạng này:

see => see sb/sth do/ doing: nhìn thấy ai (đang) làm gì

hear => hear sb/sth do/ doing: nghe thấy ai (đang) làm gì

watch => watch sb/sth do/ doing: quan sát ai (đang) làm gì

feel => feel sb/sth do/ doing sth: cảm thấy ai (đang) làm gì

notice => notice sb/sth do/ doing sth: để ý, nhận thấy ai (đang) làm gì

observe => observe sb/sth do/ doing sth: quan sát ai (đang) làm gì

* Dạng 1: Dùng DO khi chủ ngữ chứng kiến trọn vẹn sự việc:

Vd:

– She SAW the car HIT the boy

(cô ấy nhìn thấy chiếc xe đâm thằng bé)

* Dạng 2: Dùng DOING khi chủ ngữ chứng kiến một phần sự việc: Vd:

– We HEARD the girl SINGING alone

(Chúng tôi nghe thấy cô gái (đang) hát 1 mình)

* CẤU TRÚC DẠNG 1:

– S + V(chỉ giác quan) + SB/STH + V-nguyên thể

=> SB/STH + BE (chia theo thì) + VP2 (chỉ giác quan) + TO + V-nguyên thể (+ BY + O)

Vd: – She SAW the car HIT the boy

=> The car WAS SEEN TO HIT the boy (by her)

* CẤU TRÚC DẠNG 2:

– S + V(chỉ giác quan) + SB/STH + V+ing

=> SB/STH + BE (chia theo thì) + VP2 (chỉ giác quan) + V+ing (+ BY + O)

Vd: – We HEARD the girls SINGING in the room

=> The girls WERE HEARD SINGING in the room (by us)

* Lưu ý:

Bài tập CHUẨN sẽ cho sẵn dạng chứ KHÔNG bắt phải nghĩ xem nó là chứng kiến 1 phần hay trọn vẹn sự việc.

>< Mọi bài tập bắt phân biết kiểu này đều SAI nguyên tắc !

Phần VI: Bị động ở thể truyền khiến

=> dạng HAVE STH DONE

=> là dạng chủ ngữ không trực tiếp làm mà có 1 đối tượng khác làm một việc gì có liên quan đến vật sở hữu của chủ ngữ đó.

Vd:

– I HAD MY HAIR CUT yesterday. (tôi đi cắt tóc hôm qua)

=> được hiểu là đi RA QUÁN VÀ NHỜ thợ cắt tóc cắt cho) CẤU TRÚC:

– S + HAVE (chia theo thì) + SB + V-nguyên thể + STH

=> S + HAVE(chia theo thì) + STH + Vp2 (+ BY + SB)

Vd:

– The child is having his brother do his homework.

=> The child is HAVING HIS HOMEWORK DONE by his brother. (thằng bé nhờ anh nó làm bài tập về nhà)

– They will have someone repair the kitchen next week.

=> They will HAVE THE KITCHEN REPAIRED next week (họ sẽ cho sửa bếp tuần tới)

* Cấu trúc này còn 1 cách dùng nữa mà có lẽ không nhiều bạn biết, đó là: nó có cách dùng mang nghĩa TIÊU CỰC.

Vd: – I HAD SOMEONE STEAL MY CAR last week

=> I HAD MY CAR STOLEN last week (tôi bị trộm xe tuần trước)

– She WILL HAVE HER PHONE DAMAGED if she lends it to her friend. (Cô ta sẽ bị hỏng điện thoại nếu cô ta cho bạn mình mượn nó)

====> Bọn em lưu ý cách dùng này để DỊCH cho đúng ngữ cảnh.

* CHÚ Ý:

(1) dù cấu trúc là HAVE STH DONE nhưng chỗ Tân Ngữ STH vẫn có thể là NGƯỜI. ví dụ:

“My secretary will book you an afternoon flight and have you at the airport.”

A. picking up B. to pick up C. picked up D. pick up

=> chọn C. – và nó đúng theo như dạng Truyền Khiến này dù tân ngữ là YOU.

(2) GET có thể dùng giống HAVE – nhưng ở câu Chủ động cấu trúc phải là:

GET SB TO DO STH

(có thể dịch tương tự như HAVE).

ví dụ:

– She got a man to start her car.

=> She got her car started by a man.

Phần VII: Bị động với dạng: CÂU CHỦ ĐỘNG CÓ CHỨA ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH

1. Câu Chủ động có NOBODY/ NO ONE/ NOTHING làm Chủ ngữ

=> câu Bị động sẽ chuyển về PHỦ ĐỊNH và BỎ BY + O

Vd:

– Nobody cleaned the house last week

=> The house wasn’t cleaned last week.

– Nothing can change my mind.

=> My mind can’t be changed.

2. Câu chủ động có dạng PHỦ ĐỊNH + ANYTHING/ ANYBODY/ ANYONE làm Tân ngữ

=> câu BỊ động sẽ chuyển về NOTHING/ NOBODY/ NO ONE làm Chủ ngữ. (dạng này HIẾM)

Vd:

– We can’t do anything now

=> Nothing can be done now

Phần VIII: Bị động với dạng: ĐỘNG TỪ + ĐỘNG TỪ (không Tân ngữ chen giữa)

1. Bị động với ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

(can, could, may, might, should, must, ought to……)

* S + Đ.T KHIẾM KHUYẾT + V-nguyên thể + O

=> S + Đ.T KHIẾM KHUYẾT + BE + V-P2 + BY + O

(O trên => S dưới ; S trên => O dưới) Vd: – The man CAN REPAIR clocks.

=> Clocks CAN BE REPAIRED by the man.

2. Bị động với BE GOING TO

* S + AM/IS/ARE + GOING TO + V-nguyên thể + O

=> S + AM/IS/ARE + GOING TO + BE + V-p2 + BY + O

(O trên => S dưới. S trên => O dưới) Vd: – I AM GOING TO BUY a new car

=> A car IS GOING TO BE BOUGHT by me.

3. Bị động với

START/ BEGIN/ CONTINUE …… + TO V

hoặc

GO ON/ KEEP ON/ CARRY ON …….. + V-ing.

* S + CÁC ĐỘNG TỪ TRÊN + TO V-nguyên thể/ V-ing + O

=> S + CÁC ĐỘNG TỪ TRÊN + TO BE/ BEING + V-p2 + BY + O.

(O trên => S dưới. S trên => O dưới)

Vd: – We will START TO LEARN/ LEARNING Chinese

=> Chinese will start TO BE LEARNED/ BEING LEARNED (by us)

– They continued to drink/ drinking beer

=> Beer continued TO BE DRUNK/ BEING DRUNK (by them)

* Còn nhiều từ khác mà cách dịch giống dạng này thi cố gắng quy chúng về dạng này.

4. NEED

* NEED có nhiều dạng cho Bị động:

(1) NEED DOING

(2) NEED TO BE DONE (nghĩa như nhau)

ví dụ:

– You need to do homework

=> Homework needs .

có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

(1) => to be done

(2) => doing.

(tất nhiên vì là thi TRẮC NGHIỆM nên họ sẽ chỉ cho1 dạng đúng).

* Chú ý dạng khi NEED là 1 Động từ khiếm khuyết với dạng Phủ định NEEDN’T

=> khi đó nó sẽ là: NEEDN’T BE + Vp2.

ví dụ:

– We needn’t cook the meal.

=> The meal needn’t be cooked.

Phần IX: Bị động với dạng: S + V + O1 + TO V/ V-ing + O2

=> Trong đó: O2 chính là S luôn.

* Chú ý ví dụ sau:

– She likes PEOPLE ADMIRING HER

(cô ấy thích mọi người ngưỡng mộ mình)

=> She likes BEING ADMIRED (by people). (cô ấy thích ĐƯỢC ngưỡng mộ (bởi mọi người).

===> SHE (chủ ngữ) chính là HER (tân ngữ) nên ta có thể chuyển về bị động bằng cách bỏ Tân ngữ 2.

Cấu trúc tổng quát:

* S + V + O1 + V-ING/ TO V + O2

(trong đó O2 là S)

=> S + V + BEING/ TO BE + VP2 (+ BY + O1)

Vd: – I am tired of my parents scolding me (tao mệt mỏi với việc bố mẹ chửi tao)

=> I am tired of BEING SCOLDED by my parents. (tao mệt mỏi với việc bị chửi bởi bố mẹ)

– She wanted him to help her (Nàng muốn chàng giúp đỡ nàng)

=> She wanted TO BE HELPED by him (Nàng muốn được giúp đỡ bởi chàng)

B. Bài tập passive voice dạng đặc biệt có đáp án

Bài 1: Chuyển sang Bị động với WH- (có thể bỏ phần BY + O)

1. Where did you leave your bike?

=> _________________________________

2. Who defeated the champion?

=> _________________________________

3. What will they repair this year?

=> _________________________________

4. How do they cook crab soup?

=>_________________________________

Đáp án

1. Where was your bike left?

2. Who was the champion defeated by?

(hoặc: By whom was the champion defeated?)

3. What will be repaired this year?

4. How is crab soup cooked?

Bài 2: Chuyển sang câu bị động (bài cho Phần II)

1. People believe that this new teaching method is more effective than the old one. (đề TN 2015)

=> This new teaching method _________________________________.

2. It is expected that some solutions will be made

=> Some solutions _________________________________.

3. People think that climbing is a dangerous sport

=> Climbing _________________________________.

4. It is rumoured that the towers were built very long ago

=> The towers _________________________________.

5. People say that the cat likes catching big mice

=> The cat _________________________________.

6. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.

=> The soldiers _________________________________.

7. People know that the man put up with his wife too much.

=> The man _________________________________.

Đáp án

1. This new teaching method is believed to be more effective than the old one.

2. Some solutions are expected to be made.

3. Climbing is thought to be a dangerous sport.

4. The towers are rumored to have been built very long ago.

5. The cat is said to like catching big mice.

6. The soldiers are said to have surrendered to the enemy.

7. The man is known to have put up with his wife too much.

(câu 7 là Quá khứ Đơn nhé ! nếu là Hiện tại Đơn thì phải là PUTS)

Bài 3: Chuyển sang Câu bị động theo 2 CÁCH (bài cho phần III)

1. He sent the girl a letter.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

2. She is showing her friends the new computer.

(1) =>_________________________________

(2) =>_________________________________

3. Her mother often tells the girl tale stories.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

4. They will pay you $500.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

Đáp án

1.

(1) => The girl was sent a letter by him.

(2) => A letter was sent to the girl by him.

2.

(1) => Her friends are being showed/ shown the new computer by her.

(2) => The new computer is being showed/ shown to her friends by her.

3.

(1) => The girl is often told tale stories by her mother.

(2) => Tale stories are often told to the girl by her mother.

4.

(1) => You will be paid $500 by them.

(2) => $500 will be paid to you by them.

Bài 4: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần IV)

1. Her parents expect her to study well.

=> _________________________________

2. The boss is asking me to find his document.

=> _________________________________

3. We will force the villagers to work hard.

=> _________________________________

4. His father always makes him swim in cold water.

=> _________________________________

5. They didn’t allow us to pass the river.

=> _________________________________

Đáp án

1. She is expected to study well by her parents.

2. I am being asked to find his document by the boss.

3. The villagers will be forced to work hard by us.

4. He is always made to swim in cold water by his father.

5. We weren’t allowed to pass the river.

Bài 5: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần V)

1. Many people watched some eagles flying in the sky.

=> _________________________________

2. Jack noticed his father leave home.

=> _________________________________

3. She saw two children steal the bike.

=> _________________________________

4. The guy felt danger approaching him.

=> _________________________________

Đáp án

1. Some eagles were watched flying in the sky by many people.

2. Jack’s father was noticed to leave home by him.

3. Two children were seen to steal the bike by her.

4. Danger was felt approaching him by the guy.

Bài 6: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VI)

1. She is having her uncle fix the fan.

=> _________________________________

2. I had someone break into my flat yesterday.

=> _________________________________

3. We will have some painters paint the wall.

=> _________________________________

4. They have the laundry keep all their clothes.

=> _________________________________

5. He had her housemaid scratch his gem.

=> _________________________________

Đáp án

1. She is having the fan fixed by her uncle.

2. I had my flat broken into yesterday.

3. We will have the wall painted by some painters.

4. They have all their clothes kept by the laundry.

5. He had her gem scratched by his housemaid

Bài 7: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VII)

1. Nothing will affect the result of the competition.

=> _________________________________

2. No one has found the missing boy.

=> _________________________________

3. Nobody protects the tower well.

=> _________________________________

4. The storm didn’t kill anyone.

=> _________________________________

Đáp án

1. The result of the competition won’t be affected.

2. The missing boy hasn’t been found.

3. The tower isn’t protected well.

4. No one was killed by the storm.

BÀI 8: Chuyển sang câu Bị động (bài cho phần VIII)

1. They may kill the child.

=> _________________________________

2. The children began beating the cat.

=> _________________________________

3. He is going to sell his house.

=> _________________________________

4. They have to cancel the meeting.

=> _________________________________

5. She needs to clean the floor. (làm theo 2 cách)

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

6. They don’t need to paint the house.

=> The floor needn’t _________________________________.

Đáp án

1. The child may be killed by them.

2. The cat began being beaten by the children.

3. His house is going to be sold (by him).

4. The meeting has to be cancelled (by them).

5.

=> The floor needs to be cleaned.

=> The floor needs cleaning.

6. The floor needn’t be painted.

Bài 9: Chuyển sang câu bị động. (bài cho phần IX)

1. She is afraid of her boyfriend leaving her.

=> _________________________________

2. The boy hates his mother beating him.

=> _________________________________

3. We are expecting them to admit us to the company.

=> _________________________________

4. He wanted the government to protect him.

=> _________________________________

Đáp án

1. She is afraid of being left by her boyfriend.

2. The boy hates being beaten by his mother.

3. We are expecting to be admitted to the company (by them).

4. He wanted to be protected by the government.

Bài 10: Chuyển các câu sau sang dạng câu bị động

1. We are having to dig a big hole.

2. People say that Windy is a spy.

3. It’s possible to purify this water.

4. It’s impossible to replace her.

5. It’s necessary to keep your feet warm.

6. People understand that knowledge is power

7. They think I am very lazy

8. They used to teach children at home

9. He won’t let you do that silly thing again.

10. Timmy must see it to believe it.

Đáp án

1. We are having a big hole to be digged.

2. Windy is said to be a spy.

3. This water can be purified.

4. She can’t be replaced.

5. Your feet should be kept warm.

6. It is understanded that knowledge is power.

7. I am thought to be very lazy.

8. Children used to be taught at home.

9. He won’t let that silly thing be done again.

10. It must be seen to believe it by Timmy.

Bài 11. Chuyển các câu sau sang thể bị động

1. Everyone told us that you were the winner of the City Olympic Prize in the competition last year.

2. Staff reported that the orders were canceled by negative comments.

3. Someone inform me that our manager is going to move to New York.

4. The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. My father discovered that this plant was grown in India

6. The director promise that the audition will start on time.

7. John recommends that everyone should travel in France this season.

8. I believed my brother would pass this college entrance exam.

9. People have persuaded me that they will join with me to the party.

10. The class president notifies all the members that they will have to study harder next term

Đáp án

1. We were told that you were the winner of the City Olympic prize in the competition last year.

2. It was reported that the orders were canceled by negative comments.

3. I am informed that our manager is going to move to New York

4. It was announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. It was discovered that this plant was grown in India.

6. It is promised that the audition will start on time.

7. It is recommended that everyone should travel in France this season.

8. It was believed that my brother would pass this college entrance exam.

9. I have been persuaded that they will join with me to the party.

10. All the members are notified that they will have to study harder next term.

11. It has been decided that the company will travel to Singapore together next month.

Bài 12. Give the correct form. 

1. That car looks like it has never _______________ (wash).

2. If I were you, I would _______________ (contact) a lawyer.

3. Have you _______________ (inform) yet about the new policy?

4. Unfortunately, the budget has _______________ (not/approve) yet.

5. A smile _______________ (appear) on her face.

6. We _______________ (wait) for 30 minutes. Where is the bus?

7. The performance _______________ (happen) right now. Let’s go.

8. I’ll be happy if our plan _______________ (succeed).

9. The server _______________ (order) to clean up the mess he had made.

10. The judge ordered that smoking _______________ (prohibit) in restaurants.

11. His grandfather _______________ (pass away) years ago.

12. The airplane, which _______________ (operate) by Singapore Airlines, _______________ (fly) by an experienced pilot.

13. I wouldn’t have complained if the food _______________ (not/be) overcooked.

Đáp án

1. That car looks like it has never _______been washed________ (wash).

2. If I were you, I would ________contact_______ (contact) a lawyer.

3. Have you _______been informed________ (inform) yet about the new policy?

4. Unfortunately, the budget has ________not been approved/n’t been approved_______ (not/approve) yet.

5. A smile ________appeared_______ (appear) on her face.

6. We _________have been waiting/’ve been waiting______ (wait) for 30 minutes. Where is the bus?

7. The performance ________is happening_______ (happen) right now. Let’s go.

8. I’ll be happy if our plan ________succeeds_______ (succeed).

9. The server _______was ordered________ (order) to clean up the mess he had made.

10. The judge ordered that smoking _________be prohibited______ (prohibit) in restaurants.

11. His grandfather __________passed away_____ (pass away) years ago.

12. The airplane, which _________was operated______ (operate) by Singapore Airlines, ________was flown_______ (fly) by an experienced pilot.

13. I wouldn’t have complained if the food __________had not been/hadn’t been overcooked_____ (not/be) overcooked.

Bài 13. Change Active sentences to Passive

1. Someone had broken the window by 3:00 p.m.

2. A strange man was watching us.

3. Tokyo will hold the Olympics in 2020.

4. We are working on the report right now.

5. My manager has told him to arrive earlier.

6. They could not have made the mistake.

7. I hope they are going to hire me soon.

Đáp án

1 – The window had been broken (by someone) by 3:00 p.m.

2 – We were being watched by a strange man.

3 – The Olympics will be held in* Tokyo in 2020. (*’in’ is more natural here than ‘by’, though ‘by’ is also correct.)

4 – The report is being worked on right now (by us).

5 – He has been told (by my manager) to arrive earlier.

6 – The mistake could not have been made by them.

7 – I hope I am going to be hired by them soon.

Bài 14. Complete the sentences using the correct form of the passive voice 

1. The authorities decided that the meeting __________ next Wednesday. (HOLD)

2. The door  __________ for at least twenty years. (NOT OPEN)

3. The larger portrait  __________ by a well-known Flemish artist. (PAINT)

4. When I arrived I  __________ a note by one of the delegates . (HAND)

5. Nothing  __________ of Pauline since her car accident last spring. (SEE)

6. I’ll have to stay at home because our new furniture  __________ .(DELIVER)

7. Your drinks  __________ to you in a minute. Please wait . (BRING)

8. I major new oil deposit  __________  in the North Sea recently.(DISCOVER)

9. The space probe Explorer from Cape Canaveral __________  last year. (LAUNCH)

10. Up to now no decision ______________ on the future of the company. (MAKE)

Đáp án

1. The authorities decided that the meeting ______will be held____ next Wednesday. (HOLD)

2. The door _____hasn’t been opened_____ for at least twenty years. (NOT OPEN)

3. The larger portrait _____was painted_____ by a well-known Flemish artist. (PAINT)

4. When I arrived I _____was handed_____ a note by one of the delegates . (HAND)

5. Nothing ______has been seen____ of Pauline since her car accident last spring. (SEE)

6. I’ll have to stay at home because our new furniture ______is being delivered____ . (DELIVER)

7. Your drinks _____will be brought_____ to you in a minute. Please wait . (BRING)

8. I major new oil deposit ______has been discovered____ in the North Sea recently.(DISCOVER)

9. The space probe Explorer from Cape Canaveral ____was launched______ last year.(LAUNCH)

10. Up to now no decision ________has been made______ on the future of the company.(MAKE)

Bài 15. Give the correct form of the word.

1. My mother gave me a new shirt on my birthday.

⟶ I was __________________________

⟶ A new shirt __________________________

2. Minh told Lan the truth.

⟶ Lan was __________________________

⟶ The truth __________________________

3. The salesman is showing the customers the new apartment.

⟶ The customers are __________________________

⟶ The apartment is __________________________

4. He bought a new blue hat for me.

⟶ This new blue __________________________

⟶ I was __________________________

5. Someone saw her running out of the house.

⟶ She was __________________________

6. I noticed them come and leave in just 10 min.

⟶ They were __________________________

7. Lots of people say he is a good teacher.

⟶ It’s said __________________________

⟶ He is said __________________________

8. I have my father repair my bike.

⟶ I have __________________________

Đáp án

1. My mother gave me a new shirt on my birthday.

⟶ I was given a new shirt by my mother on my birthday.

⟶ A new shirt was given to me by my mother on my birthday.

2. Minh told Lan the truth.

⟶ Lan was told the truth by Minh.

⟶ The truth was told to Lan by Minh.

3. The salesman is showing the customers the new apartment.

⟶ The customers are being shown the new apartment by the salesman.

⟶ The apartment is being shown to the customers by the salesman.

4. He bought a new blue hat for me.

⟶ This new blue hat was bought for me.

⟶ I was bought a new blue hat.

5. Someone saw her running out of the house.

⟶ She was seen running out of the house.

6. I noticed them come and leave in just 10 min.

⟶ They were noticed to come and leave in just 10 min

7. Lots of people say he is a good teacher.

⟶ It’s said that he’s a good teacher.

⟶ He is said to be a good teacher.

8. I have my father repair my bike.

⟶ I have my bike repaired by my father.

Bài 16: Now practice changing the sentences with two object from active to passive

1. The teacher handed me the report.

2. My friend always sends me emails.

3. The company paid Jake six hundred dollars.

4. Will Peter give Lana a present?

5. The university awarded Tim a scholarship.

6. Someone is teaching her Spanish.

7. The court had denied the criminal his rights.

8. The salesman showed him some samples

Đáp án

1. The report was handed to me by the teacher.

I was handed the report by the teacher.

2. I am always sent emails by my friends.

Emails are always sent to me by my friends.

3. Jake was paid six hundred dollars by the company.

Six hundred dollars was paid to Jake by the company.

4. Will Lana be given a present by Peter?

Will a present be given to Lana by Peter?

5. Tim was awarded a scholarship by the university.

A scholarship was awarded to Tim by the university.

6. She is being taught Spanish.

Spanish is being taught to her

7. The criminal had been denied his rights by the court.

The criminal’s rights were denied to him by the court.

8. He was shown some samples by the salesman.

Some samples were shown to him by the salesman.

Bài 17. Change the sentences to passive voice.

1. One of the cleaners has found my purse.

2. The robber hit him on the head with a hammer.

3. The government has built a new road in this area.

4. The assistant handed me a note.

5. We elected John class representative.

6. Someone has taken my wallet.

7. Many people use bicycles as a means of transport.

8. They advised me to get a visa.

9. They were rebuilding the old road when I drove by.

10. The local council opened a new shopping centre.

Đáp án

1. My purse has been found by one of the cleaners.

2. He was hit on the head with a hammer (by the robber).

3. A new road has been built in this area (by the government).

4. I was handed a note (by the assistant).

5. John was elected class representative.

6. My wallet has been taken.

7. Bicycles are (often, widely) used as a means of transport.

8. I was advised to get a visa.

9. The old road was being rebuilt when I drove by.

10. A new shopping centre was opened by the local council.

C. 50 bài tập Câu bị động nâng cao 

Task 1. Chuyển câu sau sang câu bị động

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Đáp án

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Task 2. Chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Đáp án

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Task 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) ………….. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ………………her paper.

3. We got our house (paint) ……………… last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ………………. a composition.

5. Mark got his transcripts (send)………………. to the university.

6. Maria is having her hair (cut) ……………………. tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)………………………his luggage to his car?

Đáp án

1. repaired

2. to type

3. painted

4. write

5. sent

6. cut

7. carry

Task 4. Chuyển các câu sau sang bị động

1. My father waters this flower every morning.

2. John invited Fiona to his birthday party last night.

3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

4. We should clean our teeth twice a day.

5. Our teachers have explained the English grammar.

6. Some drunk drivers caused the accident in this city.

7. Tom will visit his parents next month.

8. The manager didn’t phone the secretary this morning.

9. Did Mary this beautiful dress?

10. I won’t hang these old pictures in the living room.

Đáp án

1. This flower is watered (by my father) every morning.

2. Fiona was invented to John’s birthday party last month

3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

4. Our teeth should be cleaned twice a day.

5. The English grammar has been explained (by our teacher).

6. The accident was caused in this city (by some drunk drivers).

7. Tom’s parents will be visited (by him) next month.

8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning.

9. Was this beautiful dress bought by Mary?

10. These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

Task 5. Choose the best answer

1. We can’t go along here because the road……………………

A. is repairing                                               B. is repaired

C. is being repaired                                      D. repairs

2. The story I’ve just read……………….Agatha Christie.

A. was written                                               B. was written by

C. was written from                                      D. wrote by

3. I’m going to go out and………………………………………….

A. have cut my hair                                        B. have my hair cut

C. cut my hair                                                 D. my hair be cut

4. Something funny ………………………in class yesterday.

A. happened                                                    B. was happened

C. happens                                                      D. is happened

5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan.

A. manufacture                                                 B. have manufactured

C. are manufactured                                        D. are manufacturing

Đáp án

1. C. is being repaired

2. B. was written by

3. B. have my hair cut

4. B. was happened

5. C. are manufactured

Task 6. Change these sentences into Passive voice

1. Have you sent the Christmas cards to your family?

2. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

3. He hides the broken cup in the drawer.

4. They keep this room tidy all the time.

5. They all voted the party a great success.

Đáp án

1. Have the Christmas cards been sent to your family?

2. Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee).

3. The broken cup is hidden in the drawer (by him).

4. This room is kept tidy (by them) all the time.

5. The party was voted a great success (by them).

Task 7. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động

1. They paid me a lot of money to do the job.

2. The teacher gave each of us two exercise books.

3. Someone will tell him that news.

4. They have sent enough money to those poor boys.

5. They have given the women in most countries in the world the right to vote.

Đáp án

1. I was paid a lot of money to do the job.

2. Each of us was given two exercise books by the teacher.

3. He will be told that news.

4. Those poor boys have been sent enough money.

5. The women in most countries in the world have been given the right to vote.

Task 8. Chuyển các câu sau sang bị động

1. The children looked at the woman with a red hat.

2. They have provided the victims with food and clothing.

3. People speak English in almost every corner of the world.

4. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

5. After class, one of the students always erases the chalk board.

Đáp án

1. The woman with a red hat was looked at by the children.

2. The victims have been provided with food and clothing.

3. English is spoken in almost every corner of the world.

4. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

5. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

Task 9. Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

1. When will you do the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Đáp án

1. When will the work be done?

2. How is this problem going to be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Task 10. Cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động).

50 bài tập Câu bị động nâng cao có đáp án (ảnh 1)

The first diagram (1-illustrate)_________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)__________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)__________ to form a powder. This powder then (5-mix)_________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)____________, and cement (7-produce)________. Finally, the cement (8-package)____________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)___________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (10-consist)__________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án

1. illustrates

2. shows

3. are mixed

4. are crushed

5. is then mixed

6. is ground

7. is produced

8. is packaged

9. are used

10. consistsSource link edu

Trả lời