22 câu Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Dạng 1. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Câu 1. Cho số nguyên aa lớn hơn −2 thìsố nguyên aa là

A. Số nguyên dương

B. Số tự nhiên

C. Số nguyên âm

D. Số −1 và số tự nhiên

Trả lời:

22 câu Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 3)

Các số lớn hơn −2 là các số −1;0;1;2;3;4;… nghĩa là gồm số −1 và các số tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2. Viết tập hợp M = {xZ|−5 < x ≤ 3} dưới dạng liệt kê ta được

A. M ={−5;−4;−3;−2;−1;0;1;3}.

B. M ={−4;−3;−2;−1;1;2;3}.

C. M ={−4;−3;−2;−1;0;1;2;3}.

D. M ={−4;−3;−2;−1;0;1;2}.

Trả lời:

Các số nguyên lớn hơn −5và nhỏ hơn hoặc bằng 3 là −4; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3.

Nên M ={−4; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3}.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3. Nếu a < b và b < c thì:

A. a > c

B. a < c

C. a = c

D. a ≥ c

Trả lời:

Nếu a < b và b < c thì a < c.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu x < 3 thì x < 1

B. Nếu x > 3 thì x > 5

C. Nếu x > 2 thì x > −1

D. Nếu x < 8 thì x < 5

Trả lời:

Do x > 2 và 2 > −1 nên x > −1.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Nếu a là số nguyên dương thì:

A. a ≥ 0

B. a > 0

C. a < 0

D. a ≤ 0

Trả lời:

Nếu a là số nguyên dương thì: a > 0.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6. Số liền sau của số −5 là số

A. 4

B. −6

C. −4

D. −5

Trả lời:

Ta thấy: −5 < −4 và không có số nguyên nào nằm giữa −5 và −4
Nên số liền sau của số −5là số −4.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Chọn câu đúng.

A. 2 > 3

B. 3 < −2

C. 0 < −3

D. −4 < −3

Trả lời:

22 câu Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 2)

Điểm 2 nằm bên trái điểm 3 nên 2 < 3. Do đó A sai.

Điểm 3 nằm bên phải điểm −2 nên 3 > −2. Do đó B sai

Điểm 0 nằm bên trái điểm −3 nên 0 > − 3. Do đó C sai

Điểm −4 nằm bên trái điểm −3 nên−4 < −3. Do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8. Số nguyên âm lớn nhất có 6 chữ số là

A. −1000000

B. −10000

C. −100000

D. 100000

Trả lời:

Số nguyên dương nhỏ nhất có 6 chữ số là: 100000
Nên số nguyên âm lớn nhất có 6 chữ số là: −100000

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Số nguyên a lớn hơn −4. Số aa chắc chắn là số dương.

B. Số nguyên a nhỏ hơn 3. Số aa chắc chắn là số âm.

C. Số nguyên a lớn hơn 1. Số aa chắc chắn là số dương.

D. Số nguyên a nhỏ hơn 0. Số aa có thể là số dương, có thể là số âm

Trả lời:

Phương án A sai. Ví dụ −2 > −4 nhưng −2 là số nguyên âm.

Phương án B sai. Ví dụ 1 < 3 nhưng 1 là số dương.

Phương án D sai vì các số nguyên nhỏ hơn 0 là các số nguyên âm.

Phương án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. −46718 < −46812

B. −67523 < −66712

C. −12 > 7

D. −123 < −126

Trả lời:

Do 67523 > 66712 nên −67523 < −66712

Khẳng định đúng là: B

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

A. −8; −7; −3; −1; 0; +4; 7; +15; 25.

B. 0; +4; 7; +15; 25, −8; −7; −3; −1;

C. 0; −1; −3; +4; −7; 7; −8; +15; 25

D. 25; +15; 7; +4; 0; −1; −3; −7; −8

Trả lời:

−8 < −7 < −3 < −10 < +4 < 7 < +15 < 25.

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:−8; −7; −3; −1; 0; +4; 7; +15; 25.

Đáp án cần chọn là: A

Dạng 2. Các dạng toán về thứ tự trong tập hợp số nguyên

Câu 1. Kim tự tháp Kê-ốp (Ai cập) được hoàn thành vào năm 2560 TCN.

Tòa nhà Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) được hoàn thành vào năm 2018 CN Đền Ăng-co-vát (Cam-pu-chia) được hoàn thành vào năm 1150 CN.

Em hãy cho biết công trình xây dựng nào được hoàn thành trước.

A. Không xác định được

B. Kim tự tháp Kê-ốp

C. Đền Ăng-co-vát

D. Tòa nhà Landmark 81

Trả lời:

Năm 2560 TCN viết dưới dạng số nguyên là: −2560

Năm 2018 CN viết dưới dạng số nguyên là: 2018.

Năm 1150 CN viết dưới dạng số nguyên là: 1150.

Ta có:−2560 < 1150 < 2018 nên số nhỏ nhất là −2560.

Vậy Kim tự tháp Kê-ốp được hoàn thành trước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: −2021;4;0;−10;−1

A. −2021;−10;4;0;−1

B. −2021;−10;−1;0;4

C. −2021;−10;0;−1;4

D. 4;0;−1;−10;−2021

Trả lời:

Ta có: −2021 < −10 < −1 < 0 < 4

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: −2021; −10; −1; 0; 4

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Một sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

A. Cá cờ xanh, Sao biển, Cá hố, Cá đèn

B. Sao biển, Cá đèn, Cá hố, Cá cờ xanh

C. Cá cờ xanh, Cá hố, Sao biển, Cá đèn.

D. Cá cờ xanh, Cá hố, Cá đèn, Sao biển.

Trả lời:

180 < 1000 < 4000 < 6000

−180 > −1000 > −4000 > −6000

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống:

Cá cờ xanh, Cá hố, Cá đèn, Sao biển.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4. Nhiệt độ (0C) mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mĩ:

Hawaii (Ha-oai) 120C;

Montana (Môn-ta-na) −20C;

Alaska (A-la-xca)−510 C;

New York (Niu- Oóc) −150 C;

Florida (Phlo-ri-đa) 80C.

Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ?

A. Hawaii, Montana, New York, Alaska, Florida.

B. Alaska, New York, Montana, Florida, Hawaii.

C. Alaska, New York, Florida, Hawaii, Montana.

D. Hawaii, Florida, Montana, New York, Alaska.

Trả lời:

51 > 15 > 2  −51 < −15 < −2

Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao:

-510C; -150C; -20C; 80C; 120C

Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ:

Alaska, New York, Montana, Florida, Hawaii.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự giảm dần:

A ={xZ|−1 < x ≤ 3}

A. {−1;0;1;2;3}

B. {−1;0;1;2}

C. {0;1;2;3}

D. {3;2;1;0}

Trả lời:

Ta có: A ={0;1;2;3}

Do 3 > 2 > 1 > 0 nên thứ tự giảm dần các phần tử là: {3; 2; 1; 0}

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Chọn câu sai

A. −5 < −2

B. 0 < 4

C. 0 > −1

D. −5 < −6

Trả lời:

22 câu Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6 (ảnh 4)

Điểm −5 nằm bên trái điểm −2 nên −5 < −2. Do đó A đúng.

Điểm 0 nằm bên trái điểm 4 nên 0 < 4. Do đó B đúng.

Điểm 0 nằm bên phải điểm −1 nên 0 > −1. Do đó C đúng.

Điểm −5 nằm bên phải điểm −6 nên −5 > −6 Do đó D sai.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Số liền trước của số −19là số

A. 20

B. −17

C. −18

D. −20

Trả lời:

Ta thấy: −20 < −19 và không có số nguyên nào nằm giữa −20 và −19.
Nên số liền trước của số−19 là số −20.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8. Biết −9 < x < 0. Tập hợp các số nguyên xx thỏa mãn:

A. A ={−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

B. A ={−9;−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

C. A ={−9;−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1;0}

D. A ={−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1;0}

Trả lời:

−9 < x < 0; x x{−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

Do đó A={−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Số liền trước của số đối của số 11

A. −12

B. −11

C. −10

D. 12

Trả lời:

Số đối của số 11 là: −11
Số liền trước của −11 là: −12

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10. Tìm các giá trị thích hợp của chữ số a sao cho:a99¯>649>6a0¯

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7

Trả lời:

a99¯>649>6a0¯a99¯<649<6a0¯a<64<a

Mànên a = 5

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: −4;3;−6;−7;14;0

A. −7;−6;−4;0;3;14

B. −4;−6;−7;0;3;14

C. 14;3;0;−4;−6;−7

D. −6;−7;−4;0;3;14

Trả lời:

Ta có các số nguyên âm là −6;−7;−4

Các số nguyên dương là 3;14

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần là: −7;−6;−4;0;3;14

Đáp án cần chọn là: ASource link edu

Trả lời