20 câu Trắc nghiệm Luyện tập chung (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 3 – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 29: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức. Bài viết gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với đầy đủ các mức độ và có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm Toán 3.

Trắc nghiệm Toán 3 Bài 29: Luyện tập chung

Câu 1: Hoa nghĩ ra một số. Biết rằng số đó chia cho 5 được kết quả rồi đem cộng với 44 thì được 55. Số đó là số nào?

A. 55 

B. 44

C. 22

D. 15

Đáp án: A

Giải thích:

Theo đề bài ta có:

      :5      +4455

Số Hoa nhận được sau khi chia cho 5 là:
55
  44 = 11
Số Hoa nghĩ khi chưa chia cho 5 là:
11
 × 5 = 55

Câu 2: Tổ bạn Hùng có 7 bạn, bạn Hùng có 8 cái kẹo, các bạn còn lại mỗi bạn có 12 cái kẹo. Hỏi tổ bạn Hùng có bao nhiêu cái kẹo?

A. 80 cái kẹo

B. 72 cái kẹo

C. 68 cái kẹo

D. 54 cái kẹo

Đáp án: A

Giải thích:

Tổ bạn Hùng có 7 bạn gồm: bạn Hùng và 6 bạn khác.
Bạn Hùng có 8 cái kẹo.
Các bạn còn lại có 12 cái, có nghĩa là 6 bạn này mỗi bạn có 12 cái.
Do đó, số kẹo của 6 bạn là: 12 × 6 = 72 (cái).
Vậy tổng số kẹo của tổ bạn Hùng có: 72
 + 8 = 80 (cái).

Câu 3: Một phép chia có số bị chia bằng tích của 11 và 5, số chia bằng 5. Thương của phép chia đó bằng bao nhiêu?

A. 11

B. 23

C. 33

D. 41

Đáp án: A

Giải thích:

Ta có: 11 × 5 = 55.
Vậy số bị chia của phép chia đã cho là: 55.
Thương của phép chia đã cho là: 55
 : 5 = 11

Câu 4: Năm nay bố 48 tuổi. Tuổi của Hạnh bằng 14 tuổi bố. Hỏi bố hơn Hạnh bao nhiêu tuổi?

A. 12 tuổi

B. 30 tuổi

C. 36 tuổi

D. 60 tuổi

Đáp án: C

Giải thích:

Tuổi của Hạnh là: 

48 : 4 = 12 (tuổi)
Bố hơn Hạnh số tuổi là: 

48  12 = 36 (tuổi)

Câu 5: Một đội công nhân được phân công đào 84m đường trong ba ngày. Ngày đầu tiên đội công nhân đào được 24m, ngày thứ hai đội công nhân đó đào được 31m. Hỏi đội công nhân đó còn phải đào bao nhiêu mét đường nữa thì hoàn thành công việc được giao?

A. 26m

B. 27m

C. 29m

D. 33m

Đáp án: C

Giải thích:

Số mét đường đội công nhân đào được trong hai ngày là:
 24
 + 31 = 55 (m)
Để hoàn thành công việc, đội công nhân còn phải đào: 
84
  55 = 29 (m)

Câu 6: Hoa có 10 quả bóng bay, Hùng có nhiều hơn Hoa 2 quả. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?

A. 10 quả

B. 12 quả

C. 22 quả

D. 30 quả

Đáp án: C

Giải thích:

Bạn Hùng có số quả bóng bay là: 
10
 + 2 = 12 (quả)
Hai bạn Hùng và Hoa có số quả bóng bay là: 
10
 + 12 = 22 (quả)

Câu 7: Trong phép nhân 11 × 3 nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và lấy thừa số thứ hai nhân với ba thì tích mới sẽ là bao nhiêu?

A. 99

B. 66

C. 33

D. 11

Đáp án: A

Giải thích:

Trong phép nhân 11 × 3 ta có: 
Thừa số thứ nhất là 11.
Thừa số thứ hai là 3.
Nếu lấy thừa số thứ hai nhân với ba ta được thừa số thứ hai mới là: 3
 × 3 = 9
Tích mới là: 11
 × 9 = 99

Câu 8: Giá trị của phép nhân 28 × 3 bằng:

A. 84

B. 74

C. 64

D. 56

Đáp án: A

Giải thích:

Ta có:

 ×28   3   84

Vậy 28 × 3 = 84.Source link edu

Trả lời