1. Cho tam giác ABC có góc A^=600, AC = 8, AB = 5. a. Tính diện tích tam giác ABC, đường cao BH. – 2023


Câu hỏi:

2. Lập phương trình tổng quát của đường trung trực đoạn AB biết A(2;5) và B(4;1).

Trả lời:

Gọi M là trung điểm của AB, khi đó tọa độ của M là: M(3;3)

Ta có : AB2;4

Phương trình đường trung trực của AB đi qua M và nhận AB2;4=1;2 làm VTPT :
(x – 3) – 2(y – 3) = 0
⇔ x – 2y + 3 = 0.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời